Dnešní datum: 21. 11. 2019  Hlavní stránka :: Seznam rubrik :: Download :: Odkazy  


Právě vyšlo
NM50

Kontakty
Národní myšlenka

Sobotecká 7
100 00 Praha 10

e-mail: redakce@narmyslenka.cz

Cesta k článku:
Dokumenty doby >> Přísaha králův českých

Dokumenty doby

* Přísaha králův českých

Vydáno dne 11. 07. 2008

casaksvoboda V dnešní době, kdy vláda českého státu prodává poslední zbytky státních držav, není jistě na škodu připomenouti si, jak podobné kroky bývaly zajištěny v minulosti. Zejména připravovaný prodej budov všech ministerstev rovná se bezmála prodeji Pražského hradu; není arci vyloučeno, že i toho se dočkáme. Následující text, nepotřebuje, myslím, dalšího komentáře. Jen tolik uvedu, že byl otištěn v 7. čísle II. ročníku čas. Svoboda vydávaného Josefem Barákem ze dne 10. dubna r. 1868. (Tímto časopisem se zabýval J. Kašpar v Národní myšlence již dříve: http://www.narmyslenka.cz/casaky/34kaspar.pdf)

Přísaha králův českých

od Ferdinanda I. až do Ferdinanda V. skládaná.


Přisaháme Pánu Bohu, matce Boži i všem svatým na tomto svatém čtení, že pány, rytířstvo, Pražany, města i všecku obec království českého, i jednoho každého obyvatele tohoto království chceme a máme při jich řádích, právích, obdarování, výsadách, svobodách i spravedlnostech, starých, dobrých i chvalitebných obyčejích zachovati a od království toho českého, a což k témuž království od starodávna přísluší, nic neodcizovati, ani dědičně komu z poddaných našich, ani žádnému jinému nedávati, ani směňovati, ani zastavovati bez rady a povolení zemského na sněmu obecném tohoto království snešeného; nýbrž to království máme, chceme a povinni jsme rozšiřovati a je rozmnožovati, a což jest od něho neřádně odňatého, zase připojovati, i všecko, což k dobrému a poctivému tohoto království jest, učiniti, tak nám Pán Bůh pomáhej a všickni svatí.“


Zápověď prodávati statky zemské.


Léta božího 1466 ve čtvrtek po svatém Remigii za krále Jiřího, páni a zmané k tomu vydaní, seděli jsou na ohledáni práva listův a desk Koruny české, co se svobod zemských dotýče, na Karlštýně: Zápověď, prodávati statky zemské. „Privilegium pod zlatou bulí císaře Karla, kterýmž země, města, hrady koupil a zaplatil svými vlastními penězi, připojil a vtělil jest Koruně české, aby jich nižádným obyčejem neodcizovali ani odprodávali věčně od koruny České. Jestliže by pak to který král učinil, má v pokutu křivého ,přísežníka upadnouti; pak-li by kteří knížata, hrabě, páni neb kdožkoliv k tomu radili, takoví mají cti, brdla i statkův zbaveni býti a proti takovým mají obyvatelé všichni na jich zlmžení pomáhati.“


Zákon Vladislavův.


„My Vladislav z boží milosti Uherský, Český, Dalmatský, Chorvatský etc. král, markrabě Moravský, Lucemburské, Slezské kníže a Lužický markrabě oznamujem listem tímto všem, že jsme prošeni a žádáni snažnými prosbami, od pánův a rytířstva, Pražan i jiných poslův z měst království našeho českého, věrných našich milých, abychme pro zvelebení a rozšířeni a pro dobro koruny české ráčili je z takového zavedení, v kteréžto království přišlo jest, vyvésti: kdež my znajíce takovou slušnou žádost a prosbu jejich a k tomu také potřebu i zašlost skrze předky naše krále české uvedenou, buďto skrze zástavy, připisování sum, životův dávání, zámkův, měst téhož království, ze zvláštní milosti naší k tomu hnuti jsouce a to opatřiti chtíce, aby k napravení království to přijíti mohlo, a zámkové svrchupsaní, města aneb jiná zboží s jich příslušenstvím k témuž království příslušející, kteréž nám nyní v rukou a v držení našem jsou, aneb potomně námi aneb budoucími našimi králi českými k výplatám aneb k držení našemu přijdou: takto o tom k prosbám svrchu psaných pánův a rytířstva, Pražan a poslův od měst téhož království českého s vůlí a radou jejich ustanovujem; kteréžto ustanoveni a zřízení držáno býti má neporušitelně od nás i od budoucích králův českých: Nejprvé, což jest koli komu předky našimi aneb námi od království českého k dědictví pryč dáno, při tom každý zůstaven býti a to držeti i toho požívati má, buď zámky aneb města, městečka nebo vesnice v království českém ležící a k tomu království příslušející. Než kdož pak koliv které zámky, města nebo tvrze, vesnice aneb cožkoli jiného zápisy předkův našich i od nás drží, ti všickni toho užíti mají, tak jakož ti zápisové svědčí a ukazují.

Než po dnešní den nemáme více ani budoucí království zastavovati, ani kterých sum připisovati bez rady vší země české, ani zámkův (kterýchž nyní v držení jsme aneb napotom budeme) nikterakž zapisovati ani zavazovati nemáme nižádnému. Než chtěli-li bychom kdy, buď my aneb budoucí naši králové čeští, které zámky, města neb městečka aneb vesnice pro potřebu zemskou zastaviti, to máme a moci budeme učiniti s radou a vůlí vší země a jináč nic. Pakli bychom přes to co zastavili aneb dali, prodali bez rady a vůle vší země, buď my aneb budoucí králové čeští: to dání, prodání, zástava, životův zapsání aneb sem připisování žádné moci míti nemá a nebude nyní ani v budoucích časech. A kdož by přes toto svolení a ustanovení naše k prosbě, a k žádosti svrchu psaných věrných našich po tento den jinaké sobě zápisy, buď od nás aneb od budoucích našich králův českých zjednal a obdržel, ty my všecky mocí naší královskou v Čechách a tímto ustanovením moříme, kazíme a v nic, obracujeme, tak že žádné moci ani které pevnosti míti nemají a nebudou.

A tím vším obyčejem, jakož se nahoře píše, chceme, aby se od nás i od budoucích našich králův českých zachovalo a držáno bylo v markrabství Moravském, v knížectví Slezském, v markrabství Lužickém, v šesti městech, beze všeho přerušení, nyní i na budoucí časy; přikazujíc větším i menším úředníkům desk zemských království Českého, věrlným našim milým, abyste tento list náš pro budoucí pamět ve dsky zemské vložiti a vepsati rozkázali, a toho jináč nečinili, bez zmatku i všelijaké odpornosti. A také tento list po vložení jeho ve dsky zemské má mezi jinými listy a privilejemi na Karlštejně schován a položen býti. Tomu na svědomí majestát náš k listu tomuto přivěsiti jsme rozkázali. Dán v Prešpurce v úterý po sv. Martinu léta božího 1499., a království našich Uherského desátého a Českého 29.


Vladislav král

vlastnoručně podepsal.


[Akt. známka: 3,00 / Počet hlasů: 2] 1 2 3 4 5
Celý článek | Autor: Jan Maloušek | Infomail | Tiskni

Web site powered by phpRS

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.