Dnešní datum: 17. 02. 2019  Hlavní stránka :: Seznam rubrik :: Download :: Odkazy  


Právě vyšlo
NM50

Kontakty
Národní myšlenka

Sobotecká 7
100 00 Praha 10

e-mail: redakce@narmyslenka.cz

Cesta k článku:
Reportáže >> Na zakládajícím sněmu Národního sjednocení

Reportáže

* Na zakládajícím sněmu Národního sjednocení

Vydáno dne 10. 07. 2002

Betonová krychle maloměstského kulturního domu. Klasika socrealismu. A právě sem se nyní sjíždějí delegáti sjezdu s netrpělivostí očekávaného Národního sjednocení, dítka slavných předků, dítka, jehož znovuzrození stálo v cestě snad všechno, jak už to v té naší rudými ovládané společnosti bývá. Ale ani svazáci na MV nemají vždy tak dlouhé prsty, aby jimi mohli pevně obepnout hrdlo práva a škrtit je do té doby, až povolí, odpadne a rezignuje i ten poslední nejzatvrzelejší „extrémista“.

A tak se stalo, že severočeské Zákupy vítají o víkendu v druhé půlce slunného a teplého června delegáty sněmu. Jdou hlasy, že účast není taková, jak by si organizátoři představovali; přeci jen je mnohem příjemnější vítat účastníky z masa a kostí, než jen poslouchat kroutící se hlasy v mobilních telefonech, že to dneska nejde, že rodina a tchýně, že spousta práce zabránila… Ale nakonec to není vůbec zlé, čeká se ta hodinka na opozdilce, co to mají nejdál, a přitom se před kulturákem na terase řeší otázky burkeánského konzervatizmu. Ale to už přijíždějí i ti nejopozdilejší, a tak všichni vstupujeme do sálu.

Na samotném sále bychom nic zajímavého nenašli, na pódiu ale ano: organizátoři si dali práci a připravili na něm nápadité znaky nové strany. Předsednictvo usedá k dlouhému stolu pod pódiem, kolmo k účastníkům sněmu, a může se začít. Na řadě jsou pozdravné projevy. Zpočátku nijak nevybočují z průměru, pak se však ujímá slova František Červenka z Akce národní obnovy a ve strhující řeči zaměřené na boj proti Evropské unii nejen podrobně vykresluje současný stav, v němž se pravicoví odpůrci EU nacházejí, ale také realisticky nastiňuje cestu, kterou je třeba se dát. Mluví dlouho – a málem stejně dlouho trvá nadšený potlesk posluchačů. Takové projevy zapalují, dodávají naději, jen já bych si nejraději urazil ruce, že jsem nezapnul diktafon. Proslov nebyl připraven, a tak zkrátka zmizel na daném místě a v dané chvíli dočista v nenávratnu.

Na řadě s řečněním je Jan Skácel, jenž seznamuje účastníky se situací, v níž se NSj nachází. Situace není nijak skvělá a řečník se ji ani nesnaží na růžovo lakovat: nemůže opomenout zmínit podivné výroky ministra vnitra, jenž se podle vlastních sympatií pokouší rozhodovat, kdo má právo mluvit do věcí veřejných a kdo má mlčet nejlépe navždy. Ale vem takové věci čert, teď se rodí nová iniciativa, jíž se umlčet nepodařilo, na prskání povolaných nevyvolených není nikdo zvědavý.

Čte se předem připravený manifest, současně se ale objevují první zádrhele, mnozí z pléna i z předsednictva se některým formulacím brání a volají po jejich změně. Takové situace jistě zná každý, kdo se někdy nachomýtl k vážným a závažným událostem, při nichž nesloužili jejich účastníci pouze jako monotónně přikyvující stafáž, ale jako napjatí a pozorní posluchači využívající práva zasahovat do děje. Pro takové lidi jsou podobné diskuse jistě plné vzrušení, nezúčastněné pozorovatele ale samozřejmě příliš zaujmout nedokážou. Vše je nakonec po spoustě kompromisů k obecné spokojenosti domluveno a oficiální text manifestu spatří světlo světa.

Manifest Národního sjednocení U vědomí plné historické spoluodpovědnosti za další život českého národa a existenci vlastního státu prohlašujeme my, účastníci ustavujícího sjezdu Národního sjednocení – NSJ, že se plně hlásíme k tradicím stejnojmenné politické strany založené dne 28. října 1934. Heslo Národního sjednocení Nic než národ vzniklo ze slov Františka Palackého Nic než národ má právo na existenci. Toto heslo je i heslem naším. V čele strany stanul první ministerský předseda a jeden z vůdců prvního národního odboje JUDr. Karel Kramář. Smyslem Národního sjednocení byl boj proti narůstajícímu nebezpečí nacismu a komunismu. Tohoto varování však nebylo vyslyšeno a logikou vývoje jsme se dožili obojího.

Výsledkem byly zmařené životy nejlepších dcer a synů našeho národa a deformovaný život několika generací. Po pádu komunismu převzala moc skupina politiků vycházející z tzv. Občanského fóra. Po více než dvanácti letech jejich vlády může konstatovat, že toto nové mocenské centrum prokázalo ve všech svých variantách naprostou neschopnost zodpovědně řídit osudy této země. Programem současného establishementu je již jen výprodej státního bohatství a odevzdání osudu našeho národa do cizích rukou.

Letošní volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR prokázaly obrovský nezájem občanů o samu volební účast spojený s pocitem beznaděje, že stejně nic nezmění. Zvýšený počet hlasů odevzdaných pro menší neparlamentní strany, o kterých bylo zřejmé, že se v důsledku diskriminační pětiprocentní klauzule stejně nemohou do Poslanecké sněmovny dostat, je jasným výrazem protestu. Protestu proti kartelu oligarchie velkých stran vytvářejících politický systém, který se podobá zahnívajícímu rybníku.

Za takovéhoto stavu věcí vstupuje Národní sjednocení plně do politického života jako síla, která povede dialog se všemi vrstvami naší národní pospolitosti a staví tímto rámcové programové teze, na jejichž základě bude formou veřejné debaty za účasti kvalifikovaných odborníků zpracován dlouhodobý program strany. Tento program bude vycházet ze současného stavu věcí a bude pojednám na základě objektivních skutečností a ne zbožných přáních a slibech, kterými oplývaly předcházející politické garnitury.

1) Hlásíme se k základním hodnotám evropské civilizace postavené na křesťanském učení a antické filosofii. Součástí těchto hodnot jsou i historické tradice národního obrození, na kterém se podíleli jak představitelé naší inteligence, tak i miliony drobných lidí, kteří obrodili národní tradice a vzkřísili i náš mateřský jazyk. Jsme stranou pro každého českého člověka, pro kterého není pojem národ cizí, pro každého, kdo se cítí být synem české matky. Z těchto důvodů odmítáme pochybné projekty globalizace a multikulturní společnosti, jejichž nesmyslnost se neustále prokazuje. Výsledkem pak jsou i takové katastrofy, jako byly události z 11. září roku 2001 v USA.

2) Z těchto důvodů stojíme plně na principech zachování národních států na evropském kontinentě, neboť jedině jejich existence zaručuje další rozvoj Evropy a jejích civilizačních zásad. Udržení českého státu spojeného s dědictvím historického státního práva pak považujeme za základní součást naší národní a státní ideologie. V souvislosti se zachováním národního státu stojíme na pozicích současného ústavního uspořádání, ve kterém jako neměnné označujeme jeho demokratické principy vycházející z článku 9 současné platné ústavy. Veškeré případné ústavní změny pak hodláme činit jen přísně demokratickou a ústavní cestou a to na základě celonárodní debaty.

3) Kategoricky odmítáme vstup do Evropské unie, neboť jakékoliv federalizační pojetí, které povede k odstranění pevných národních států, vytváří základ k naprosté dezintegraci základních hodnot, na kterých je naše civilizace postavena. Historické skutečnosti pak jednoznačně dokazují, a to již od římských dob, že jakákoliv politická seskupení postavená na mnohonárodních entitách vedou dříve či později k rozpadu, v mnoha případech s nedozírnými následky. Současná tak zvaná evropská integrace povede na jedné straně k nesmírné byrokratizaci a postupnému odnárodnění, na straně druhé pak vytvoří prostor pro nekontrolovatelnou činnost nadnárodních monopolů, což vytvoří společnost ve společnosti. Konečným důsledkem pak bude rozvrat všech hodnot a způsobu našeho života.

4) Stojíme plně na principu soukromého vlastnictví. Na druhé straně pak jasně říkáme, že vlastnictví není jen právem, ale též závazkem vlastníka ke společnosti, která jeho majetku poskytuje právní ochranu. Budeme proto vytvářet příznivý prostor pro vznik národního podnikatelského sektoru, hodláme však také nekompromisně vyžadovat dodržování zákonů a příslušných právních norem. V žádném případě nepřipustíme, aby cizí firmy a nadnárodní monopoly byly daňově i jinak upřednostňovány oproti našim podnikatelům.

5) V oblasti pracovně právních předpisů budeme trvat ve všech ohledech na jejich dodržování. Budeme rovněž usilovat o nejvyšší možnou zaměstnanost. Z těchto důvodů odmítáme další ekonomickou migraci do našeho státu, neboť by to vedlo jen k dalšímu zvyšování již zmíněné nezaměstnanosti, která pak vytváří prostor pro další zlořády včetně kriminality. V rámci principu národní pospolitosti pak prohlašujeme, že budeme provádět širokou sociální politiku, zejména pak vytvářet příznivé podmínky pro mladé rodiny, abychom zvrátili nepříznivý demografický trend. Základním východiskem v celé této oblasti budiž sociální učení katolické církve, samozřejmě po transformaci těchto zásad a postupů do moderních podmínek.

6) K oblasti zahraničně politických vztahů se zavazuje prosazovat dodržování platných mezinárodních smluv a dohod s tím, že si vyhrazujeme právo, pokud budou pro náš stát nevýhodné, je změnit případně vypovědět a to v duchu existujících pravidel mezinárodního práva.

7) Oblast životního prostředí a zemědělství považujeme za nepominutelnou oblast. Hodláme chránit naše zemědělství stejným způsobem, jak dnes činí drtivá většina evropských států, a nepřipustíme za žádnou cenu jeho zničení. Nehodláme připustit, aby naši sedláci šli o žebrácké holi a naši občané byli vydáni v potravinové oblasti na milost cenovému diktátu ze zahraničí. V samotné ochraně životního prostředí pak budeme dávat přednost vyjádření kvalifikovaných odborníků před mnohdy samozvanými ekologickými aktivisty, kteří nezřídka svým konáním vytvářejí více škod než užitku.

8) Jako kulturní národ s bohatými tradicemi budeme střežit naše historické dědictví a kulturní památky, na jejichž ochranu budeme iniciovat zvláštní zákon, a to jak o jejich ochraně tak i o nezcizitelnosti.

9) Za základ státu považujeme způsob života založený na rodině a tradičních hodnotách společnosti. V tomto směru stojíme jednoznačně za ochranou života, jsme proti legalizaci potratů právě tak jako legalizaci euthanasie. Odmítáme uzákonění registrovaného partnerství osob stejného pohlaví, protože tento vztah není nikdy možno postavit na roveň rodiny. Ta by měla být chráněna nejen zákonem, ale i přirozeně vytvořeným veřejným míněním.

10) V obecné rovině se pak přihlašujeme k úctě k právu a přijatým zákonům. Prohlašujeme, že pokud zjistíme, že ten či onen zákon je špatný, budeme prosazovat jeho novelizaci, nikoliv anarchicky vyzývat k jeho nedodržování. Jen právo, pořádek a úcta k tradičním hodnotám jsou cesty ke znovuvybudování konzervativní a svobodné národní společnosti, jejímž heslem by mělo být: Spořádaná rodina, spořádaná obec, spořádaný stát.

Na základě těchto rámcových zásad, které se stanou předmětem programu Národního sjednocení rozšířené ještě o další oblasti, sdělujeme všem národně cítícím občanům bez ohledu na jejich sociální původ, že otevíráme debatu o tom, jaký chceme vybudovat stát. Jsme si plně vědomi toho, že na základě deklarovaných tezí se profilujeme jako národně konzervativní strana s vymezenými sociálními aspekty.

V Zákupech dne 23. června 2002

Teď už jen zvolit vedení. Předsedou se stává Jan Skácel, místopředsedy František Žigrai a Ladislav Svoboda, generálním sekretářem se stal František Nonemann. Úplně první rozhovor s novým předsedou si uzurpuje Národní myšlenka.

Pane předsedo, nejprve by nás zajímalo, jaké priority si vedení NSj klade, na co se chcete hned od počátku zaměřit.

Chceme podporovat integraci všech sil, jež kladou odpor vstupu do Evropské unie, a soustředit je pro případné referendum, za druhé nám jde o účast v komunálních, případně senátních volbách, za třetí je nutno provést výstavbu strany a její organizační základny.

Jaké vztahy hodlá NSj udržovat s etablovanými stranami včetně parlamentních?

Je to vyjádřeno už v našem prohlášení, že prakticky většina současného politického systému, tj. parlamentní demokratické strany, vzešla z Občanského fóra. Pokud se týče komunistů, náš vztah je jednoznačně negativní s ohledem na posledních čtyřicet let.

A co se týká malých stran?

Jsme ochotni spolupracovat s malými pravicovými stranami, pokud jsou národně orientované. Vymezujeme náš základní postoj právě snahou, spočívající v zachování národního státu.

Odkud si myslíte, že se budou především rekrutovat členové vaší strany? Zaměřujete se výrazněji na některé sociální vrstvy, věkové skupiny?

My bychom chtěli, aby to byla všenárodní strana, nijakým způsobem se stavovsky nevyhraňujeme. Pokud se týče věkových skupin, sázíme především na mládež, protože střední generace je přespříliš zatížena dědictvím a psychologií minulého režimu.

Jaký bude váš přístup k sociálním otázkám?

Zatím jsme v prohlášení přišli s tím, že chceme udělat široký program pro mladé rodiny s dětmi. Bude nutno vymyslet systém bezúročných půjček, kterými budou tyto rodiny preferovány, samozřejmě se zaměříme na záležitosti kolem bytové otázky pro ty, kdo budou bez bytu.

Jaké je stanovisko strany v náboženských otázkách?

Vycházíme z toho, že stojíme na pozicích tradičních hodnot, to znamená na hodnotách civilizace křesťanského myšlení a antické filozofie. Tím pádem přijímáme všechny křesťanské církve bez rozdílu, právě tak jako ateisty. Musí ale skutečně jít o křesťanské církve, nikoli o sekty.

Takže žádné sekty typu New Age?

Ne, zcela jasně, nekompromisně.

Navazujete na Národní sjednocení z období první republiky. Ve kterých ohledech je tato kontinuita nejsilnější?

Ta kontinuita měla být právě v pokusu o sociální program a sjednocení národních sil, což se bývalému Národnímu sjednocení nepodařilo. Tím pádem klesla Národní demokracie opět na pozici obhájce liberalistické společnosti.

Na pravicové aktivity se často nabalují různé subkultury, jež působí nepříznivě na mínění veřejnosti. Jak hodláte k těmto lidem přistupovat?

Pokud se týče hnutí skinheads, je přespříliš různorodé, než aby se dalo specifikovat. Ale rozhodně se odmítáme distancovat od někoho jen proto, že má holou hlavu.

Tak vítej, Národní sjednocení, do spolku těch, kdo si přes všechny překážky razí cestu kupředu. Jistě i ty přispěješ k posílení proudu, jenž se pokouší spláchnout nánosy bahna ze všeho, co máme rádi a na čem nám záleží. Jde se na to.


[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5
Celý článek | Autor: Národní myšlenka | Infomail | Tiskni

Web site powered by phpRS

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.