Dnešní datum: 19. 10. 2019  Hlavní stránka :: Seznam rubrik :: Download :: Odkazy  


Právě vyšlo
NM50

Kontakty
Národní myšlenka

Sobotecká 7
100 00 Praha 10

e-mail: redakce@narmyslenka.cz

Cesta k článku:
Dokumenty doby >> Krátký katechismus českého sedláka

Dokumenty doby

* Krátký katechismus českého sedláka

Vydáno dne 18. 06. 2008

klas Krátký katechismus českého sedláka jakožto průvodce k jeho i jeho potomstva štěstí.
Text propagačně-informačního letáku z doby předcházející volbám do t. zv. frankfurtského parlamentu pro prostý venkovský lid český ukazuje příklad osvěty a zároveň odmítavé kampaně českých vlasteneckých a národoveckých kruhů v revolučním roce 1848. Tehdy již počínaly vyplouvat na povrch společenského, veřejného a kulturního života zásadní rozdíly v cílech a postojích mezi etnickými Němci a Čechy v českých zemích; zatímco Češi tradičně zůstávali loajální Domu a říši, čeští Němci pošilhávali po velkoněmeckém snu o sjednocení všech Němců v jednom státě. Je zjevné, že národní zájmy obou skupin začínaly být neslučitelné. Pro dnešní dobu je ovšem velmi zajímavá i skutečnost, že ve své podstatě německy orientovaném Rakousku byla možnost vésti politickou propagandu proti pargenmanismu. Toto vynikne zejména, srovnáme-li text letáku s vládní kampaní před hlasováním o vstupu do Evropské unie, kdy v podstatě žádné hlasy proti nebyly v podstatě připuštěny na politické kolbiště. I z této strany je tehdejší text zajímavý – v podstatě šlo o totéž, o připojení českých zemí k vyššímu „nadstátu“, který by pak – v podstatě legitimně - rozhodoval o osudu naších zemí i nás samotných. V tomto smyslu je vlastně tento „katechismus“ stále platný. Poznámka: -JEM-
Otázka. Co jest, jenž nám po Bohu tím nejsvatějším býti má?
Odpověď. Po Bohu má nám býti nejsvatější vlast, a láska k vlasti je naší první povinností.
Ot. Co jest vlast?
Odp. Vlast jest ona země, v níž jsme se zrodili, v níž jsme se Boha znáti, sebe pak vespolek milovati naučili, jenž (jež) nám živobytí dává, a v níž ostatky našich otců hnijou, v jejížto lůno i naše kosti složíme. Tato země je naše vlastní a žádného jiného, jmenujeť se také otčina, jakožto země po otcích zděděná.
Ot. Kdo miluje vlast svou?
Odp. Vlast miluje ten, kdo všechnu duševní i tělesnou sílu na to obrací, aby se stala mocná, a každý, kdo v ní žije, aby se radoval z živobytí svého, kdo hotov jest, každou chvíli pro její štěstí statek i život nasaditi, o tom se v pravdě říci může, že miluje svou vlast.
Ot. Když je vlast šťastná a mocná, co z toho má?
Odp. I on šťastný jest a každé město a každá obec i všechno, co žije ve vlasti. Tak jako vídáme lidi neduživé, otrhané, zdivočilé, na mravech zkažené a bídné v obcích, kde se nedbá o blaho celé obce, nýbrž jen každý o sebe se stará, tak také jest 'to i v těch zemích, kde lid nedbá o blaho celé vlasti. Pročež kdo chce, aby on a potomstvo jeho šťastné bylo, pečovati musí nejen o sebe, ale i o svou obec, nejen o obec, ale i o svou vlast.
Ot. Jaké nebezpečenství hrozí nyní naší drahé české vlasti?
Odp, Naší drahé české vlasti hrozí nyní nebezpečenství veliké, neboť Němci a odrodilci chtí ze zištného oumyslu, abychom se podrobili Němcům volíce do sněmu Frankfurtského.
Ot, Kdo jest odrodilec?
Odp. Odrodilec.jest ten, kdo zapomněl na matku svou českou, kdo zapomněl na to, že od své vlasti výživu dostává, kdo pracuje proti vlasti své pomáhaje nepříteli jejímu, takovýto hanebník se jmenuje odrodilec, poněvadž se vlasti své odrodil.
Ot. Co očekává odrodilce na zemi i na věčnosti?
Odp. Potupa a často i velká škoda na statku již zde, po smrti pak veliký trest; neboť on se dopustil velikého hříchu před Bohem i před lidmi. Spasitel náš Kristus sám nás učil lásce k vlasti, on sám učil ve vlasti své, aby nám dal příklad, a učedníky své teprv vyslal do cizích zemí. Pravda to: kdo svou matku nemiluje, vlast nemiluje, kdo vlast nemiluje, Boha nemiluje; odrodilec tedy ani Boha nemiluje.
Ot. Kdo radu odrodilce uposlechne, čeho se dopustí?
Odp. Stejného hříchu s ním, jako ten, kdo kradené zboží u sebe schovává.
Ot. Máme tedy na radu odrodilců podrobiti se Němcům?
Odp. Nemáme.
Ot. Když by nás ale k tomu nutiti chtěli?
Odp. Žádný nás k tomu nutiti nemůže. Král náš dal nám na vůli, aby volil kdo chce, dobře věda, že věrní jeho Čechové ani vlast svou ani krále svého nezradí. Kdo tedy úřadu svého proto zneužívá, aby nás nutil, ten je odrodilcem, zrádcem vlasti a krále, on jedná proti nařízení i vůli jeho. Takovému (sic!) poslechnouti se nemá a nesmí, ano má se veřejně obžalovati.
Ot Co máme k očekávání, podrobíme-li se Němcům, volíce do sněmu Frankfurtského?
Odp. Velké nátisky od Němců a odrodilců. Čech by opět byl opovrženým jako potud, neměl by zastání žádného při úřadech a právu v mateřské řeči své; Němci by se houfně do země České hrnuli, a sedláci čeští by vytisknuti byli ze statků svých; řemeslníci ve městech by práce neměli, poněvadž by německé fabriky veškerou zem laciněji ale také chatrnějšími prácemi zásobovaly; fabriky v Čechách, v nichž tisíce lidu obživu nalézá, by byly zničeny, poněvadž pod vládou Metternichovou tak se zdokonaliti nemohly, jako německé, a tak by v brzce celý národ, měšťan i sedlák zchudnul, a veškerá země na mizinu přišla.
Ot. Co máme tedy činiti?
Odp. Spoléhati se přede vším na Boha a pak na krále a veškerý národ český i nevoliti pod žádnou výminkou do sněmu Frankfurtského!

Modlitba.

Bože! vyslyš prosby národa českého! Nedej nám padnouti v osidla nepřátel, ustrň se nad ztýranou zemí českou, osvěť nám rozum náš a vlej lásku k vlasti do všech srdcí českých, aby se vlast naše nedostala v ruce nepřátel, ale aby národ tvůj, národ český, svobodně a bez nátisků v ní žíti a Tebe chváliti mohl. O to tě prosíme skrze přímluvu sv. Václava a Jana mučedníků, skrze přímluvu sv. Prokopa, Zigmunda, Víta, Lidmily a všech svatých patronů českých. Amen.


Z: R. Maršan: Čechové a Němci r. 1848 a boj o Frankfurt, Praha 1898, příloha IV., str. 205 a 206

[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5
Celý článek | Autor: Prokop Chocholoušek | Infomail | Tiskni

Web site powered by phpRS

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.