Dnešní datum: 21. 11. 2019  Hlavní stránka :: Seznam rubrik :: Download :: Odkazy  


Právě vyšlo
NM50

Kontakty
Národní myšlenka

Sobotecká 7
100 00 Praha 10

e-mail: redakce@narmyslenka.cz

Cesta k článku:

Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 144 nalezených)

| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-60 | 60-75 | 75-90 | 90-105 | 105-120 | 120-135 | 135-144 |
Dějiny

* Tri bilagy Milana Hodžu

Vydáno dne 03. 07. 2002

Cechoslovakisticki propagandisti sa casto ohanaju Milanom Hodzom ako prototypom Europana alebo demokrata. O tienistych strankach jeho aktivit vsak pocusiavaju, ba dokonca aj na specializovanych konferenciach obchadzaju neobiditelne. Slabu pamat cechoslovakistov vo veciach prazskeho kolonializmu mozno polahky osviezit.

Celý článek | Autor: Andrej Ferko | Infomail | Tiskni

Dějiny

* Predstavy národa v publicistike S. H. Vajanského

Vydáno dne 04. 06. 2002

Slovenský básnik, prozaik, novinár a ideológ S. H. Vajanský sa považuje za jedného z popredných predstaviteľov konzervatívneho smeru v slovenskom národnom hnutí. Zakotvený v domácich národno-buditeľských tradíciách, ktoré boli organicky späté s predstavami slovanskej vzájomnosti, vnášal do slovenského myslenia aktuálne idey ruského panslavizmu.

Celý článek | Autor: Mateusz Gniazdowski | Infomail | Tiskni

Dějiny

* Poľské maďarofilstvo a slavianofilstvo

Vydáno dne 03. 06. 2002

Prof. Wacław Felczak (1916-1993) - absolvoval Univerzitu Adama Mickiewicza v Poznani. V rokoch 1938-1939 študoval na Eötvösovom kolégiu v Budapešti. Počas vojny bol kuriérom londýnskej vlády PR, organizátorom kontaktnej bunky v Budapešti a potom v Bratislave. V rokoch 1945-1948 zostal naďalej kuriérom exilovej vlády na linke Londýn-Varšava. Roku 1948 bol zadržaný v Moravskej Ostrave, v komunistickom Poľsku bol mučený vo vyšetrovacej väzbe a odsúdený na doživotie. Z väzenia ho prepustili roku 1956. Roku 1958 na pozvanie prof. Henryka Wereszyckého nastúpil ako asistent na Katedru histórie Jagelovskej univerzity v Krakove. Titul profesora mu bol udelený až na penzii.

Celý článek | Autor: Waclaw Felczak | Infomail | Tiskni

* Konzervativní systém v meziválečném Maďarsku

Vydáno dne 19. 02. 2002

Když byl na počátku roku 1920 v Maďarsku de iure restaurován předválečný stav, stalo se tak z několika hlavních příčin. Republikánství bylo v maďarské veřejnosti naprosto diskreditováno několika převraty, bolševickým terorem a neschopností udržet pořádek, o předválečných hranicích nemluvě. Přihlášení se ke státní kontinuitě představovalo také přihlášení se k nároku na území svatoštěpánské koruny, což byl důvod restaurace sice oficiálně skrytý, ale rozhodně jeden z nejdůležitějších.

Link | Infomail | Tiskni

Dějiny

* Pravice dob minulých: Křesťanskosociální strana

Vydáno dne 14. 02. 2002

Zdrcující porážka liberální strany ve volbách roku 1879 ukončila její mnohaletou vládu v Předlitavsku a podnítila protichůdné skupiny, které v ní byly zastoupeny, k vytváření vlastních masových stran. Samotná liberální strana vyšla z tohoto tříštění sil velice oslabena a nehrála v pozdějším rozložení sil na rakousko-uherské politické scéně už nikdy žádnou významnější roli. V návaznosti na liberální tradice se však objevily jiné strany, pro další vývoj podunajské říše a později také rakouské republiky mimořádně významné. První z nich byla sociální demokracie, jejíž vznik lze datovat na konec 80. let, kdy se podařilo sjednotit různé dělnické organizace a kroužky.

Celý článek | Autor: Národní myšlenka | Infomail | Tiskni

Dějiny

* Bolševický holocaust

Vydáno dne 30. 01. 2002

Kláštery

- roku 1917 bylo v Rusku 1257 klášterů

- do roku 1938 bylo přes 1200 klášterů zcela zničeno, zdemolováno, vykradeno či proměněno na kolchozy a koncentrační tábory, zůstaly otevřeny pouze 2 kláštery (Počájevský a Pskovo-pečerský)


Celý článek | Autor: Lenka Nováková | Infomail | Tiskni

Dějiny

* Osobnost Edmund Burke

Vydáno dne 11. 01. 2002

Prolog
Osobnost Edmunda Burkeho, jednoho z nejvýznamnějších politických myslitelů nejen 18. století, ale moderních dějin vůbec, je u nás trestuhodně opomíjena. Nelze se tomu divit; jeho konzervativní myšlení vyvrací nejen samotné základy společnosti komunistické, v níž jsme ještě donedávna byli nuceni žít, ale také toho typu demokratické společnosti, v němž žijeme dnes. Nikdo z našich vládců tedy nikdy neměl jakýkoli zájem, abychom se o jeho myšlenkách cokoli dozvěděli, zvlášť když Burke, netuše cokoli o budoucnosti cvičící pilně v rytmu politické korektnosti, objasňoval své myšlenky zcela otevřeně a bez jakéhokoli mlžení a zastírání.

Celý článek | Autor: Národní myšlenka | Infomail | Tiskni

Dějiny

* Osobnost Roman Dmowski

Vydáno dne 19. 11. 2001

"Zmiňujete často ve svých článcích osobnosti, o kterých jsem ještě neslyšel: Charles Maurras, Roman Dmowski...Myslím si, že nejsem sám, koho by zajímalo, co to bylo za lidi, jak žili, co dělali. Trochu to rozveďte, ať máme lepší pojem, o čem je řeč." P. Z., Most

Celý článek | Autor: Národní myšlenka | Infomail | Tiskni

Dějiny

* Národně radikální tábor

Vydáno dne 25. 09. 2001

V lednu 1931, téměř na samém konci legální existence Tábora velkého Polska (OWP), vznikl v jeho rámci Vysokoškolský oddíl (Oddzial Akademicki OWP), jehož hlavním úkolem měla být reprezentace Tábora na polských vysokých školách. Jednalo se o činnost velice významnou, neboť OWP měl právě mezi mladými lidmi velký vliv a jen vysokoškolští studenti tvořili zhruba třetinu členstva.

Celý článek | Autor: Národní myšlenka | Infomail | Tiskni

Dějiny

* Tábor velkého Polska

Vydáno dne 25. 09. 2001

Pokud by chtěl někdo názorně demonstrovat politickou stabilitu, Polsko dvacátých let minulého století by si určitě za příklad nevybral. Tato země se po 1. světové válce znovuobjevila na mapě na troskách starých říší, vnitřní situace v ní však byla neuspořádaná. Nejprve se pohádal o moc bývalý spojenec Centrálních mocností Pilsudski s představiteli exilové vlády ustavené v Paříži pod vedením Dmowského, hned nato bylo třeba vypořádat se s útočícími ruskými bolševiky, Rižský mír z roku 1921, v němž vítězní Poláci od Ruska získali část Běloruska a Ukrajiny, zase způsobil, že se v Polsku objevily velmi početné problémové menšiny.

Celý článek | Autor: Národní myšlenka | Infomail | Tiskni

Dějiny

* Pár slov k říjnovým svátkům

Vydáno dne 18. 09. 2001

Čas mezi němi a adventem byl tím správným obdobím pro slavení hodů se vím, co k nim odjakiva patřilo: jídlem, pitím, tancem a lidovými zvyky. Tomu vak musely předcházet patřičné přípravy. Nejprve bylo třeba postavit hodovou máji. Byla podobná těm, jaké se stavěly na samém počátku května nebo o letnicích. Je to vlastně vysoký dřevěný sloup, spojený obvykle z několika odkorněných kmenů, navíc velijak nazdobený. K jeho postavení bylo v době, kdy jetě neexistovala výkonná mechanizace, potřeba mnoha desítek silných muů, kdy byla ovem máje opravdu hodně vysoká, selo se při jejím stavění a sto nebo sto dvacet pracantů. Bohuel, neobelo se to bez nebezpečí, mnohokrát se stalo, e se stavba patně vypočítala nebo dolo k nějaké jiné nečekané komplikaci a padající kmeny někoho zranily nebo dokonce zabily.

Celý článek | Autor: Milan Špinka | Infomail | Tiskni

Dějiny

* Pár slov k červencovým svátkům

Vydáno dne 21. 06. 2001

V naem vyprávění se dostáváme k svátku světců z úsvitu naí historie. Přinesli nám novou kulturu, nové písmo, nový jazyk. Měrou vrchovatou naplnili své poslání, kdy při své misii skvělým způsobem rozířili a upevnili křesanství velkomoravských Slovanů. Později upadli oni i jejich dílo v nemilost a skutečně plného docenění se znovu dočkali a za vlády Karla IV. Roku 1880 byli oba slavní bratři konečně svatořečeni. Svatí věrozvěsti Cyril a Metoděj mají svůj svátek 5. července, kdy měli údajně na Velkou Moravu přijít. Toto datum se ovem netýká pravoslavné církve, je si příchod světců připomíná u v květnu.

Celý článek | Autor: Milan Špinka | Infomail | Tiskni

Dějiny

* Pár slov k červnovým svátkům

Vydáno dne 14. 05. 2001

Čtyřicet dnů po Kristově zmrtvýchvstání se s ním jetě apotolové setkávali. Při posledním setkání jim slíbil, e za deset dní jim sele posilu Ducha svatého. Na památku této události se padesát dní po velikonocích slaví ji od 3. století pohyblivé svatoduní svátky, nazývané té letnice. est nedělí, je jsou mezi Velikonocemi a Boím hodem svatoduním, se nazývá rozálie. Pojmenování vzniklo podle růí, jimi bývají v těchto dnech bohatě zdobeny oltáře.

Celý článek | Autor: Milan Špinka | Infomail | Tiskni

Dějiny

* Pár slov ke květnovým svátkům

Vydáno dne 18. 04. 2001

Nedílnou součástí ivota naich předků byly i různé poutě. Nikoli snad poutě v dnením smyslu slova, s houpačkami, řetízkovým kolotočem a střelnicemi se vzduchovkami s ikovně zkřivenou mukou, ale skutečné poutě k poctě různých svatých. Ostatně i dnení poutě jsou na vsích obvykle konávány ve dnech svátků místních patronů, pochopitelně k velké radosti věřících, jim zvuk varhan uvnitř svatostánku splývá s pískáním píal Jihoameričanů a řevem kolotočářských repropeden a povznáí tak jejich ducha maximálně k nalézání slov, je by sluný člověk v kostele rozhodně vyslovovat neměl.

Celý článek | Autor: Milan Špinka | Infomail | Tiskni

Dějiny

* Pár slov k dubnovým svátkům

Vydáno dne 21. 03. 2001

Minulou část naeho vyprávění jsme ukončili na samém prahu svatého týdne, posledního týdne před Velikonocemi, největími a nejvýznamnějími křesanskými svátky, jimi si věřící kadého roku připomínají zmrtvýchvstání Krista. Jde o svátky pohyblivé, řídící se podle prvního jarního úplňku, kdy na první neděli po něm připadá Boí Hod. Křesanské Velikonoce samotné lze nejlépe pochopit na pozadí idovských; idé si při nich připomínají exodus z Egypta za pomoci Boích zásahů, při nich zůstali naivu jen ti, kdo byli pod Boí ochranou. Ta byla symbolizována poraením beránka a potřením rámu dveří jeho krví. O mnoho později se takovým obětovaným beránkem stal Jeí, jen vzal na sebe hřích i jeho následky a dal tak svou krev na ochranu vem.

Celý článek | Autor: Milan Špinka | Infomail | Tiskni

| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-60 | 60-75 | 75-90 | 90-105 | 105-120 | 120-135 | 135-144 |

Web site powered by phpRS

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.