Dnešní datum: 18. 02. 2018  Hlavní stránka :: Seznam rubrik :: Download :: Odkazy  


Právě vyšlo
NM50

Kontakty
Národní myšlenka

Sobotecká 7
100 00 Praha 10

e-mail: redakce@narmyslenka.cz

Cesta k článku:

Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 614 nalezených)

Uvahy

* Proč se tak nehodí zdravý rozum a rovnováha

Vydáno dne 22. 10. 2012

Již delší čas si kladu otázku proč se u nás sociální politika provádí takříkajíc ode zdi ke zdi a proč každá změna vlády zleva doprava či opačně znamená přehození času z letního na zimní a naopak. Rádobypravicové strany používají "zimní sociální čas" a berou všem všechny příspěvky od státu, i těm skutečně potřebným. Svůj útok na oprávněné sociální jistoty maskují pokřikem o zneužívání sociálních dávek, čímž potřebné i flákače házejí do jednoho pytle. Strany které o sobě tvrdí že jsou levicové přepnou na "letní sociální čas" a rozdávají všem, i těm kteří to nepotřebují i těm kteří to zneužívají. Míč létá ze strany na stranu, zdravý rozum a rovnováha jsou pod zámkem.

Poslední měsíce už tyto praktiky otřásají naším národem v jeho základech. V době ekonomické krize, kterou jsme nevymysleli ani ji nezavinili by bylo na místě hledání co nejrozumnějších řešení. Místo toho se novodobý třídní boj zostřuje a my, občané této země, jsme mezi sebou čím dál více rozeštváváni. Má to nějaký smysl?

Má. Ve vedení "velkých" politických stran sedí lidé kteří aktivně podporují potlačování práv národa a jednotlivého občana ve prospěch Unifikovaného Konzumního Světa. Jim samozřejmě vyhovuje rozeštvaná společnost, mizející střední vrstva a nejistota. Nabízejí "své recepty" pro "svou voličskou skupinu" a konsolidace situace na základě rozumového řešení je to poslední co potřebují.

Vzhledem k tomu že se vedení těchto stran ale začínají občanům čím dál více vzdalovat, protože z nikoho nelze dělat hlupáka donekonečna vzrůstá riziko propuknutí nepokojů kterých se budou účastnit lidé dostatečně zoufalí a rozhněvaní. Je úkolem nás národovců upozorňovat své spoluobčany na skutečné problémy, na to že národ jsme jenom jeden a na budování Nového Světového Řádu, ve kterém nebude místo pro individualitu a potřeby ani jednoho občana ani národa jako celku. Musíme být politicky natolik na výši abychom včas našli správné řešení a zabránili dost možná občanské válce. Nedokážeme-li to, může se stát že "situaci budou uklidňovat" Ti kteří mají bohaté zkušenosti s "prosazováním demokracie" v Iráku, Afghánistánu a jinde.


Link | Autor: Otakar Ševčík | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Levice v posledním vzepětí

Vydáno dne 22. 10. 2012

Podvod!Vítězství levice a velký nárůst komunistů v letošních krajských a senátních volbách můžeme komentovat různě. Hlavním fenoménem je neúčast pravicových voličů, kteří nemají koho volit. Dalším je přesun voličů k levici jako jakýsi vzdor, který by měl pravici upozornit, aby už se konečně vzpamatovala, také ovšem příklonem k jejímu programu. Myslím si, že je koho volit, existují malé autentické pravicové strany, vzdor je k ničemu, protože velké pravicové strany si nic neuvědomí, nemají co. Jejich kmotři se drží v politice zuby nehty, aby zhatili odkrytí jejich minulých selhání. Tyto strany sice mohou dělat pravicovou politiku jako vedlejší pracovní poměr, především však budou zachraňovat kůži svých korupčníků.

Zúžení problému současné politiky jen na korupci je důsledek mediální rétoriky soustředěné pouze na plédování kauz za účelem sledovanosti. Toto marketingově zaměřené zpravodajství, které není doplněno zveřejňováním reality, má za následek redukované myšlení, které nejlépe vyjadřuje zjednodušený názor: „když se nebude krást, bude dost prostředků na všechno“. Přitom korupce je více následkem krize než příčinou a rozkradené peníze jsou nejspíše v miliardách nikoliv ve stovkách miliard dluhu. Dovolím si vysvětlit příčiny krize, tedy asi to, co bychom nejspíše měli slyšet v televizi v nejsledovanějším čase.


Celý článek | Autor: Vlastimil Podracký | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Prohlášení MONOS k 50. výročí zahájení 2. vatikánského koncilu

Vydáno dne 11. 10. 2012

Danse macabre Dnes, 11. října 2012, uplynulo přesně 50 let od chvíle, kdy byl zahájen Druhý vatikánský koncil. Nutno souhlasit s vyjádřením tiskového střediska České biskupské konference, že se tento koncil „zařadil mezi největší události v dějinách církve a lidstva“ (viz ZDE).

Rozcházíme se však zcela zásadně s hodnocením výsledků Druhého vatikánského koncilu, jak je podáno v přiloženém materiálu církevního historika doc. dr. Tomáše Petráčka. Dr. Petráček především hodnotí působení Církve od konce 18. století až do roku 1958 jako zcela chybné. Církevní představitelé se podle něho nedokázali vyrovnat s myšlenkami, jež přinesla francouzská revoluce a svým odmítavým postojem se Církev dostala do obranného postoje ublížené menšiny. Kvůli tomuto „konfrontačnímu přístupu k moderní společnosti“ začala houfně ztrácet věřící.

2. vatikánský koncil znamenal důležitý obrat. Církev se otevřela liberálním myšlenkám, přijala koncept lidských práv, demokratizovala se.


Celý článek | Autor: Národní myšlenka | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Několik detailů prohibičního tažení vlády pohledem drobného podnikatele

Vydáno dne 11. 10. 2012

Peníze Nezdá se to, ale v neděli uplyne již přesně měsíc ode dne, kdy v ČR začala platit historicky první, byť jen částečná, prohibice. Protože se mne co by majitele obchodu s potravinami a malého baru docela významně dotýká, sedl jsem ke compu a píši tyto řádky.

Chápu, že vláda musela něco udělat v situaci, kdy narůstal počet otrávených metanolem. Rozměr vládního zásahu je však dle mého přehnaný a čím dále se v čase posunujeme od chvíle jeho vyhlášení, absurdita některých detailů reálné aplikace nařízení ministerstva zdravotnictví svědčí o odtržení tohoto vcelku zbytečného úřadu státní správy od reality, která právě v důsledku ministerských vyhlášek nabývá místy až komického rozměru. Co mám přesně na mysli? Uvedu dva příklady.


Celý článek | Autor: Miroslav Červenka | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Ještě k církevním restitucím

Vydáno dne 03. 10. 2012

Peníze U příležitosti letošního výročí upálení mistra Jana Husa přednesla Lenka Procházková na Václavském náměstí projev k církevním restitucím (viz http://stop-cirkevnim-restitucim.cz/?p=257). Odmítá zásadně tento vládní projekt a dokládá to mnoha argumenty a historickými apologiemi. Protože zákon o církevních restitucích není dosud schválen a polemiky neustávají, vzal jsem si tento proslov jako etalon jednoho z krajních názorů, abych si dovolil hledat řešení tohoto tématu zatíženého mýty, nepravdami, ztrátou logiky a spravedlivého úsudku.

Ukradené musí být vráceno

Toto stále příznivci restitucí plédované tvrzení je správné a nedá se mu nic vytknout. Ovšem dá se realizovat pouze v případě, že krádež proběhla v době historicky nedávné. Spravedlnost má obecně svoje meze, a jestliže paní Procházková tvrdí o církvi, že získala majetky převážně darem vítězného císaře po bitvě na Bílé hoře r. 1620, které byly ukradeny nekatolické šlechtě, je to přecejen trochu dávno, aby to mohl být argument jakkoliv použitelný. Kdybychom stejným způsobem postupovali ve všech případech, musela by být Amerika vrácena Indiánům a naše země Markomanům, kteří by ji zase museli vracet Keltům atd. Ale i v novější době byla spousta věcí ukradena státem, třeba už Josefem II. část církevního majetku, pozemková reforma za první republiky odnímající část šlechtické půdy atd. Mnohá nabytí majetku jsou v historii velmi problematická, dokonce se těžko právně dokazují majetky zabavené sudetským Němcům.


Celý článek | Autor: Vlastimil Podracký | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Proč jsem národovec

Vydáno dne 01. 10. 2012

DOST3 Ano, jsem národovec.I když se to alespoň podle většiny sdělovacích prostředků nenosí. V kursu jsou jiné mety: úspěch, okázalost a bohatství. Jenže to jsou jenom pomíjivé záležitosti, které neodpovídají na základní existenciální otázky: KDO JSEM? KAM PATŘIM? KAM JDU? A já jsem národovec proto abych na ně našel odpovědi.

Takzvaná moderní společnost mi neposkýtá příliš šťastný pohled. Značná část z nás ztrácí víru a to nejen tu v náboženském slova smyslu ale víru v to že slušnost má vůbec nějaký smysl. Kdo je slušný, bývá hlupákem čato považován za hloupého. Špatné je okrást někoho bezmocného nebo ukrást příliš mnoho. Zapomíná se na to, že špatné je krást. Kdo má málo peněz, bývá těmi, co peníze mají, považován za "nečistého". Nedávno jsem na ulici zaslechl jak jedna malá dívenka říká druhé o nějaké další: "Ona jezdí hromadnou dopravou." Soudržnost je nahrazována kastovním systémem. Ti kdo chtějí pracovat a nemohou sehnat práci jsou házeni do jednoho pytle s těmi kdo pracovat nechtějí. Senioři a zdravotně postižení nám brzo začnou být na překážku.


Celý článek | Autor: Otakar Ševčík | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Den bílého heterosexuálního muže

Vydáno dne 01. 10. 2012

Den 29. září byl vyhlášen Dnem bílého heterosexuálního muže. Bílý heterosexuál má lví podíl na dnešní realitě, se všemi jejími klady i zápory. Je však potřeba říci a zdůraznit, že klady, navzdory tvrzením a snahám o manipulaci tohoto faktu různými aktivisty a pokrokáři, stále ještě vrchovatě převažují.

Kdyby nebyl bílý heterosexuální muž, nebyla by Evropa a celý svět takový, jaké je známe.

Je proto krajně znepokojivé, že takovýto svátek doposud nebyl. Můžeme směle říci, že jeho vyhlášení byl ten dlouho očekávaný a nezbytný poslední kamínek do mozaiky multikulturalismu, bez něhož se tento neobejde a zástupci tohoto hnutí by to měli vzít na vědomí a chytnout se za nos, že na to ve své mnohobarevné osvícenosti nepřišli sami.

Nyní si již mohou oddychnout, spát klidně, protože poslední krok byl učiněn a stavba dokončena.

Vyhlášením tohoto svátku není sledováno nic jiného než to, co bylo napsáno.


Link | Autor: Petr Sedláček | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Viewegh, Vondrouš… Kdo přijde dál?

Vydáno dne 30. 09. 2012

Václav Klaus Asi Vám, Vážení čtenáři těchto řádek, přijde nemístné spojovat zřejmě nejznámějšího českého spisovatele současnosti s pologramotným sympatizantem KSČM z Chrastavy, který si myslí, že „doba umnele ruzdeluje lid“, „pokut se mespojime vase deti se budou myt hur“ a „KSČM vam chce zajistit zakladni lidska prava a moznost zit opjet jako lide“. Přesto je zde něco, co oba spojuje – iracionální nenávist, kterou každý projevil po svém.

Chrastavským „střelcem“ se zřejmě netřeba více zabývat. Osobních bankrotářů je v naší zemi v této době velice mnoho a mnozí z nich si stejně jako Vondrouš myslí, že si uleví tím, že se zviditelní. Že tomu tak není, třeba dojde, má-li ještě nějaké volné mozkové závity, po jepičí době mediální slávy i Vondroušovi, až na něj dolehnou důsledky jeho činu v podobě nesení nákladů (minimálně za prezidentovo sako).

Krátce zmíním i právní kvalifikaci skutku. Nemám žádné právní vzdělání, ale nezdá se mi, že útok, při kterém je hlava státu zraněna(tekla i krev), je klasifikován jenom jako výtržnictví. Kdyby takto napadl řadového policistu, nepochybuji o tom, že by to bylo klasifikováno jako útok na veřejného činitele.


Celý článek | Autor: Miroslav Červenka | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Zakažte ministerstvo!

Vydáno dne 13. 09. 2012

Ministr Höger je zvyklý jednat rázně. Jako lékař. Jako ředitel. Jako manager. Jako diktátor. A navíc jako sociální inženýr. Zkrátka ztělesnění demokrata moderního, liberálního a evropského střihu. Uvažuje podobně, jako soudruzi Merkelová a Barosso - ze dvou havárií jaderných elektráren byly opravdu veliké škody, zakážeme tedy pro jistotu vyrábět elektřinu vůbec. Připomíná mi to affairu z konce éry reálného socialismusu (to bylo ještě před nástupem eurosocialismusu, milé děti), kdy kvůli nárustu přepadení maskovanými lupiči byl navržen zákaz prodeje dámských punčoch. A ministr Höger tuze rád zakazje - tu kouření pokud možno úplně všude, tu marodění a nyní alkohol. Ano, lékem na selhání kontrolních úloh, které sám na sebe stát uvalil má být - prohibice. Jak moudré, jak rozhodné jak demoliberální! Jak eurosocialistické. Zamyslil se pan ministr, proč lid obecný sprostý kouří a pije? Třeba by přišel na to, že mimo jiné i proto, aby s ministry podobnými panu Högerovi vydržel. Když mu bude poslední radost zapovězena, asi také klesne vůle k soužití s ministry podobnými panu Högerovi. Ale přeci jen, měl bych pro ministra Högera námět na jeden zákaz: Zakažte ministerstvo zdravotnictví! Než nám zakáže dýchat, protože dýchání produkuje přeci kysličník uhličitý a s ním my, eurosocialističtí demoliberálové, vedeme boj na život a na smrt.

Link | Autor: Jan Maloušek | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Ministr pro bouření kundiček?

Vydáno dne 13. 09. 2012

Když dostatečně pokrokové a dostatečně prasecké děvy křepčí v kostele, když marxista nabourává integritu (post)marxistického státu, je náš pan ministr, Jeho knížecí Temnost Karel Schwarzenberg vždy advokátem chudých (duchem?). Když jde o to, zastat se vlastních občanů, jsou u něj blbci. Ne snad, že by jejich chování znaky blbosti nevykazovalo, potud můžeme s Jeho Temností, ministrem Schwarzenbergem, jistě souhlasit. Oč však bylo méně blbější pobuřující poskakování Bouřících kundiček?

Link | Autor: Jan Maloušek | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Letní rozjímání nad Evropou

Vydáno dne 06. 09. 2012

EDL Kdo žije v západoevropských městech trvale, asi nepozoruje změny, které jsou nápadné občasnému návštěvníkovi. A právě ten si nemůže nevšimnout nepříznivého vývoje Evropy. Zdá se, že Buchananova kniha „Smrt Západu“ se naplňuje. Města se plní mešitami, nejsou už tak čistá a také barva pleti obyvatel se mění. Kdysi nulová zločinnost už zdaleka není. Zdá se, že obyvatele to sice trápí, ale jsou bezradní, co vlastně proti tomu dělat.

Ale ono je to vlastně těžké. Upadající národy se chtějí bavit, nechtějí válčit. Už dávno většina obyvatel vystudovala a chce dělat jen smysluplné práce. Na lešení staveb nebo do výkopů dělat nepůjdou a tak tu musí být někdo, kdo by dělal manuální práce. Ale o to už také nejde. Přistěhovalci se množí a domácí studují a dělají smysluplné práce, které potom vytváří bohatství i pro muslimy, aby mohli mít co nejvíce dětí. U domácích nejsou děti prvořadou hodnotou jako u muslimů, ženy jsou samostatné, chtějí vydělávat a užívat si. Dnes většina mladých dlouho studuje a prostě žije způsobem, který je dalek nějakých problémů s dětmi a rodinou. Také je dalek problémů, které by přinesly nějaké spory s muslimy a přistěhovalci vůbec. Nejlepší je ustoupit a nestarat se. V případném odporu také není o co se opřít. Na jaké morální základně vlastně protestovat? Vždyť to by byla nepřípustná xenofobie, a nacionalismus, tedy to, co bylo už dávno odsouzeno! Tím se dostala Evropa do stavu, kdy mimo jiné doplácí na svoje vlastní ideje, které si stanovila.

Problém není ovšem v přistěhovalcích jako takových, problém je v tom, že domácí vymírají a nestarají se o budoucnost své kultury, lépe řečeno o budoucnost svého národa. Budoucnost svojí společnosti prodali za materiálně bohatý život a smysluplnou práci. Aby si tento postoj nějak morálně vysvětlili, vymysleli si soubor idejí založených na individualismu a relativismu.


Celý článek | Autor: Vlastimil Podracký | Infomail | Tiskni

Uvahy

* O pravé tváři Pussy Riot a pokrytectví jejich stoupenců

Vydáno dne 23. 08. 2012

PR Dalo se to čekat. Rozsudek nad členkami Pussy Riot zvedl stavidla hněvu tvůrců veřejného mínění. Pohoršení nad údajně politicky motivovaným procesem hltí stránky novin, časopisů, plní éter rozhlasových a televizních vln. Opět se ukazuje, že velký počet médií ještě neznamená názorovou pluralitu.

Stejně jako se mohla přetrhnout v ujišťování veřejnosti o ušlechtilosti motivů pořadatelů Prague Pride a krásách životního stylu homosexuálů, se až na jednu či dvě výjimky vyjadřují poněkud monotónně i při hodnocení soudního procesu s třemi ruskými anarchofeministkami. V čem spočívá toto selhání „hlídacích psů demokracie“?


Celý článek | Autor: Michal Semín | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Zvrácený stát podporuje zvrácené jednání

Vydáno dne 20. 08. 2012

David Hibsch Projev, který přednesl předseda monarchistického občanského sdružení MONOS David Hibsch na veřejném shromáždění Obrana hrdosti normálních lidí, pořádaném Akcí D.O.S.T. v sobotu 18. 8. 2012 před sochou sv. Václava na Václavském náměstí v Praze

Zdravím Vás všechny, kteří jste dnes přišli na toto významné místo naší vlasti podpořit něco tak prostého a jasného jako běžná rodina, tvořená mužem, ženou a dětmi.

Přijel jsem z Ostravy a hovořím zde za Monarchistické občanské sdružení MONOS. Hned v úvodu chci poděkovat iniciativě DOST a jejímu předsedovi Michalovi Semínovi za zorganizování této demonstrace a vůbec za vše co v této zemi DOST podniká, protože řečeno s klasikem, když je někdo jediný, kdo může něco udělat, tak prostě musí.


Celý článek | Autor: David Hibsch | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Že by úpal?

Vydáno dne 16. 08. 2012

Peníze Vláda snad vyhlásila soutěž o nejstupidnější zákon. Vedle návrhu obludného protikuřáckého zákona, jehož podstatu výstižně popsal zde pan senátor Kubera, schválila vláda i nový návrh zákona o provozování sázkových her, jehož některé body vypadají jako by byly psány někým, kdo nebyl úplně při smyslech a nebyl schopen domyslet důsledky svých návrhů. Nabízí se také eventualita, že na příslušném ministerstvu či v budově úřadu vlády zkolabovala klimatizace a v důsledku letních veder došlo k přehřání mozků příslušných úředníků.

Vždyť co si jinak myslet o původu vzniku normy, která mj. přesně stanoví, kolik můžete maximálně prohrát svých(!) peněz v hospodě, herně či kasinu za přesně stanovený časový úsek - jednu hodinu. Nevím samozřejmě, zda čtenáři těchto řádek mají nějakou zkušenost s hraním automatů či sázením v těchto zařízeních, ale těm, kdož ji nemají, musí být jasné, že vynutitelnost praktického dodržování takovéhoto nařízení se nutně musí blížit nule. Je přece absolutně absurdní představa, jak někdo se stopkami v rukou kontroluje, kolik ten který návštěvník příslušného zařízení prohrál za jednotku času.


Celý článek | Autor: Miroslav Červenka | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Akce D.O.S.T. protestuje vlastním shromážděním proti "festivalu" Prague Pride

Vydáno dne 16. 08. 2012

Konzervativní občanské sdružení Akce D.O.S.T. odsuzuje "festival" Prague Pride, jeho ostře konfrontační charakter i záštitu nad akcí ze strany některých politiků a institucí veřejné služby.

Rozhodlo se proto uspořádat protestní shromáždění na podporu konzervativních a rodinných hodnot a svolává ho na stejný den a na stejné místo, od kterého má odstartovat pochod gay aktivistů - k soše Sv. Václava na Václavském náměstí v Praze.

http://www.akce-dost.cz/pdf/dost_OHNL.pdf


Celý článek | Autor: Národní myšlenka | Infomail | Tiskni

Web site powered by phpRS

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.