Dnešní datum: 18. 02. 2018  Hlavní stránka :: Seznam rubrik :: Download :: Odkazy  


Právě vyšlo
NM50

Kontakty
Národní myšlenka

Sobotecká 7
100 00 Praha 10

e-mail: redakce@narmyslenka.cz

Cesta k článku:

Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 614 nalezených)

Uvahy

* Spor o madonu (gender feminismus)

Vydáno dne 22. 08. 2007

Feminismus Pokud by si čtenář přál reprezentativní vysvětlení feminizmu, doporučuji knihu „Feministická filozofie“ od paní Herty Nagl-Dočekalové. Polemiku nebudu ovšem vést s touto knihou přímo, ale s feministickými názory, obecně plédovanými i v mnoha podobných publikacích. Fundament konstruktivistického projektu tzv. gendrového feminizmu (dnes převážně uplatňovaného) spočívá, velmi zjednodušeně řečeno, v rozdělení rozdílného chování mužů a žen na složku „sex“, která v sobě zahrnuje chování dané tělesnou odlišností a odvozené přímo biologicky, a na složku „gender“, tedy na onu část představující chování vnucené výchovou a prostředím – tedy symbolické a sociální chování.

Celý článek | Autor: Vlastimil Podracký | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Technologie postkomunistické politiky – hloubka kořenů jejich pojetí světa

Vydáno dne 13. 08. 2007

Smrt Evropy Motto: „Společenství, v němž hrdost a osobní čest se stanou posměšně chápanými pojmy, se přizpůsobí všemu. Taková společnost nemá vlastní identitu, podrobí si ji každý bandita a nemravný systém.“

České země se po tisíc let své existence nacházely na pomezí evropského Západu a Východu. Síly a hodnoty, které se na našem území po staletí potýkaly a prosazovaly svůj vliv, se vepsaly do mentality obyvatelstva. V době, kdy převažoval kulturní a mocenský vliv Západu, přiklánělo se obyvatelstvo k hodnotám západním. V období převahy Východu, bez problémů se klonilo k mentalitě východní.


Celý článek | Autor: Čestmír Hofhanzl | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Je třeba diskriminovat

Vydáno dne 07. 08. 2007

Feminismus Slovo diskriminovat pochází z latinského „discrimino“ a má význam „rozlišovat, rozeznávat, činit rozdíl“. Diskriminace není tedy sama o sobě něčím nepatřičným či špatným a v tomto smyslu je třeba toto slovo používat. V matematice pak diskriminant kvadratické rovnice slouží k rozlišení, zda tato rovnice má dva reálné kořeny, nebo jen jeden dvojnásobný nebo zda nemá řešení v oboru reálných čísel. Rozlišovat mezi správným a nesprávným, pravdou a lží, dobrem a zlem, skutečností a zdání apod. je naopak znakem moudrosti, která věci pořádá, a aby je mohla pořádat, musí je rozlišovat. Veškeré zlo s rozlišováním může být spojeno pouze s použitím nesprávného principu k rozlišování, nedostatkem soudnosti, omezováním práva jiných diskriminovat, nikoliv tedy s rozlišováním samým. Autor těchto řádek se tématu v minulosti již věnoval v podobném spíše nábožensky pojatém článku – viz zde.

Celý článek | Autor: Michal Kretschmer | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Úskalí přímé demokracie

Vydáno dne 03. 08. 2007

Ideoboj Mnozí z nás začínají chápat, že parlamentní demokracie současných států nastolené moderními filozofickými tezemi o racionální organizaci veřejného života se začínají přežívat. Z pojmu svobody člověka a jeho možnosti rozhodovat o vlastním osudu plynou požadavky na vyšší demokratičnost politického systému a kontrolu vládní i zákonodárné moci. Je ovšem přímá demokracie tím správným přístupem k řešení rozporů současného světa?

Celý článek | Autor: Radim Lhoták | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Česko čeká antidiskriminační zákon. Máme se bát?

Vydáno dne 29. 07. 2007

Feminismus Vláda v uplynulých týdnech přijala antidiskriminační zákon. Ten by měl na podzim tohoto roku zamířit do Poslanecké sněmovny. Připomeňme, že podobný návrh loni neprošel Senátem. K přijetí takového typu legislativy jsme však nuceni institucemi Evropské unie. Konkrétně se jedná o směrnici 2000/78/ES, která stanovuje obecný rámec pro rovné zacházení a obecný rámec pro boj s diskriminací, a směrnici 2000/43/ES, která zavádí zásadu rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ. Nedávno proto návrh zmíněného zákona opět zamířil na jednací stůl, přičemž vláda projednávání předlohy v půlce května přerušila s tím, že se k ní vrátí později. Antidiskriminační legislativu měla Česká republika přijmout již v roce 2004 při vstupu do EU. V případě nepřijetí hrozí Evropská unie sankcemi.

Celý článek | Autor: Ondřej Šlechta | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Je feminismus jedinou cestou ke zrovnoprávnění mužů a žen?

Vydáno dne 22. 07. 2007

Feminacismus Na úvod bych rád řekl, že si to nemyslím. Feminismus považuji za slepou uličku v řešení problému, který dokonce feminismus ani neřeší – pouze se soustřeďuje na zbytečné a okrajové problematiky. Abychom se v celé věci nezamotali, je dobré si rozvrhnout takový rozbor do několika částí: 1) co je vlastně náš problém, 2) jak ho řeší feminismus, 3) jak se dá vyřešit lépe. Na počátku tohoto článku postuluji teorii, že problémy níže popsané lze naprosto snadno řešit na základě liberálního paradigmatu doslova přesně podle hesla „laissez-faire“.

Celý článek | Autor: Thorstein Bjornsson | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Co je to rasismus?

Vydáno dne 18. 07. 2007

Černoch Slova „rasismus“ či „rasista“ se používají jako nálepka k označení názoru či osoby s cílem, jejich diskreditace či dokonce kriminalizace. Mnoho se o něm mluví a píše, ale obvykle není dobře definován a vyskytují se nebezpečné tendence jej pojímat příliš široce. Cílem tohoto krátkého příspěvku je vymezit rasismus, zhodnotit jej z morálního hlediska a, pokud je něčím špatným, posoudit, zda se jedná o nějaký zvláštní druh zla nebo zda má být zahrnut pod nějakou jinou neřest.

Celý článek | Autor: Michal Kretschmer | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Opravdu nejsme Slované?

Vydáno dne 15. 07. 2007

Kopí Relativně nedávno byla česká média (především česká média v německých rukou) zaplavena sérií PR reklamních článků jedné nejmenované soukromé společnosti, která zjišťuje za úplatu "původ klienta" a zároveň si pořizuje genetickou databázi lidí.

Celý článek | Autor: Petr Tryščuk | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Americké svazáctví?

Vydáno dne 12. 07. 2007

prozakladnu Jaksi mi uniká důvod, proč má drtivá většina české pravice (mohu-li to tak nazvat) utkvělou potřebu vázat svou politiku na USA a její operace a různá extempore ve světě. Drtivá většina českých (s hrdostí se tak nazývajících) konzervativců má (s lítostí to říkám) velice omezený pohled a téměř vůbec žádný nadhled.


Celý článek | Autor: Ondřej Šlechta | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Apologetika pravého muže

Vydáno dne 10. 07. 2007

Bojovník Feminizace postupuje jako morová nákaza moderní společností. Její poslední fáze se dá nazvat institucionálním feminizmem, jím se moderní státy snaží silou zákonů a totalitní ideologie popřít mužnost jako určující fenomén lidskosti, pohřbít muže jako synonymum celého člověka, jako vzor rozumové a morální nadřazenosti. Proti tomu se na nás s nehoráznou samolibostí šklebí naturalistická a profánní koncepce ženství spočívající v přízemním pragmatismu, v bezduché empatii, s níž povyšuje nejnižší formu člověka a jeho zvířecí podobu na humánní princip.

Celý článek | Autor: Radim Lhoták | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Zpověď znechuceného konzervativce

Vydáno dne 10. 07. 2007

Křižák Občanská demokratická strana sice nikdy úplně ve svém kompaktním celku nepředstavovala politický subjekt, ke kterému by se tradicionalističtěji zaměřený volič mohl bez rozmyslu přihlásit, nicméně to byla strana, ve které bylo „konzervativní křídlo“ a názory docela hlasitě slyšet a v konečné fázi představovala nejrelevantnější českou politickou sílu, která v nějaké podobě patrně nejkonzistentněji podporovala myšlenky řádu, svobody jednotlivce a obranu národních zájmů. Ty tam jsou však časy thatcheristické ODS Václava Klause. Postupem času začaly tradicionalistické myšlenky vyklízet prostor čistě hlásání ekonomických zájmů a degradování celé pravicové politiky této strany na ekonomický liberalismus.

Celý článek | Autor: Karel Kaiser | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Modrá, nie zelená planéta

Vydáno dne 08. 07. 2007

Václav Klaus Český prezident Václav Klaus napísal útlu knižku, v ktorej sa venuje hystérii okolo globálneho otepľovania. Súčasné snahy (nad)štátnou reguláciou upravovať podnebie považuje za nový útok na slobodu, v duchu "poručíme větru dešti". Klaus proti tzv. zástupným ideológiám, ktoré v očiach novej ľavice nahradili zdiskreditovaný marxizmus, bojuje už dlho. Či už išlo o ním nastolený problém "humanrightizmu", kedy sa stále nové ľudské pseudopráva zneužívajú na obmedzovanie slobody, kritiku nekritických priaznivcov európskej integrácie alebo súčasný humbug okolo globálneho otepľovania.

Celý článek | Autor: Lukáš Krivošík | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Antifašismus - nástroj novodobé inkvizice

Vydáno dne 25. 04. 2007

Ne - PC Francouzský filozof Alain de Benoist (nar. 1943) se dlouhodobě věnuje kontroverzním otázkám dnešního světa. Před časem zveřejnil text nazvaný velmi příhodně Nová inkvizice; věnuje se v něm postupům, které používají mocní tohoto světa, především politici a představitelé vlivných médií, k umlčování nepohodlných názorů. Celý text je velmi rozsáhlý a jeho české vydání ve sborníku Západ 2007 se teprve připravuje (předběžné datum vydání je květen 2007). Pojďme se proto zatím zaměřit alespoň na shrnutí zajímavého Benoistova názoru na otázku používání pojmu fašismus ve veřejné diskusi.

Celý článek | Autor: Národní myšlenka | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Ničitelé náhrobků aneb Kdo jsou naši protivníci

Vydáno dne 23. 04. 2007

V loňském roce byla v jednom severomoravském městečku zdemolována socha Karla Havlíčka Borovského. Pomník stojící v místních sadech od roku 1918 za celou dobu své existence překážel pouze nacistům, kteří jej nařídili odstranit (nikoli však zlikvidovat) a roku 1945 byl opět obnoven. Komunistické moci Havlíček nijak výrazně nevadil. Socha tak nerušeně přečkala více než šest desítek let, než ji, jak se posléze ukázalo, zničila levicová alternativní mládež, kterou řada místních obyvatel ovšem nazývá zdrogovanou chátrou.

Celý článek | Autor: Jan Kašpar | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Paroubkův nepovedený potrat

Vydáno dne 26. 03. 2007

Sociální demokracie, to je jedna velká rodina. A tato rodina se musí semknout. Netuším, proti komu zase, zda proti věčným piklům ODS, nenadstranickému prezidentovi, šibalům, extremistům, marťanům či termitům, ale to je jedno; kdyby byl svět skutečně spravedlivý, Jiří Paroubek by měl mít povinnost líbat televizním divákům nohy už za to, že si z jeho volebního projevu poslechli alespoň dvě věty. Není ani vtipný, ani zábavný, nerozumí anglické poezii ani ruské próze, nechodí dobře oblékaný a navíc fandí Slávii.

Celý článek | Autor: Národní myšlenka | Infomail | Tiskni

Web site powered by phpRS

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.