Vánoční výzva: Postavme se teroru proti křesťanům!

Autor: Národní myšlenka <redakce(at)narmyslenka.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 04. 01. 2011

Warning moslems Mladí křesťanští demokraté, občanské sdružení Res Claritatis a časopis Duše a hvězdy společně vyhlašují a organizují Petici na podporu pronásledovaných křesťanů. Zde si můžete přečíst důvody pro sepsání petice i základní informace o ní.

Krvavý podzim krvavého roku 2010

Na podzim roku 2010 zesílil teror proti iráckým křesťanům ze strany jejich spoluobčanů. Celý svět obletěly zprávy o masakru syrokatolických křesťanů při bohoslužbě v iráckém Bagdádu 30. října (zavražděno 46 osob, včetně dvou kněží, dalších 60 zraněno). V následujících týdnech vraždění iráckých křesťanů pokračovalo: dva otcové rodin byli zavražděni před svými domy, dva bratři ve své dílně, dva staří manželé v domě, který právě prodávali, aby spolu s dalšími tisíci křesťanů odešli na sever země.

Dalším případem bylo uvěznění paní Asiye Bibi a její odsouzení k trestu smrti v Pákistánu na základě účelového zákona o rouhání. V této i dalších muslimských zemích dochází i k pogromům na křesťanské komunity (loni jen v Pákistánu 70 zavražděných) a ke znásilňování křesťanek, často následně přinucených ke konverzi a sňatku s muslimem.

Nelze nevzpomenout nábožensky motivovanou vraždu katolického arcibiskupa Luigiho Padoveseho, předsedy turecké biskupské konference, kterého zavraždil ve jménu Alláha jeho řidič, nebo vražedný útok na koptské křesťany v Egyptě o předminulých Vánocích (7. ledna 2010), či systematické vyhánění a vyhlazování křesťanů v Indonésii v oblasti Západní Papuy.

Křesťané jsou mučeni, ožebračováni, vyháněni a vražděni též v hinduistické Indii či v komunistických a pseudokomunistických státech, jako jsou Severní Korea, Čína či Vietnam.

Tyto nejkřiklavější případy, které se dostaly do médií, jsou pouhou špičkou ledovce systematického pronásledování křesťanů ve světě. Většina teroru – ať ze strany státních orgánů, místních samospráv, zaměstnavatelů, nebo sousedů – se do médií vůbec nedostane.

Pohár přetéká

Křesťanské menšiny, které jsou součástí společností většinově muslimských, hinduistických, buddhistických, ateistických, nacionalistických nebo sekulárních, nepoužívají na svou obranu násilí, ale snaží se dovolat práva na svobodu vyznání pokojnou cestou. Jsou pronásledováni jen proto, že se drží své víry nebo si křesťanskou víru zvolili.

Křesťanství se ve 20. století stalo nejpronásledovanějším ze všech náboženství. Na tom se shoduje hned několik organizací sledujících stav lidských práv ve světě, nedávno i Výbor OSN pro lidská práva. Dokonce britská tajná služba varovala představitele křesťanských církví už v roce 2007 o dramatické eskalaci pronásledování křesťanů. Tato situace tedy trvá i ve 21. století a její rozměry narůstají. A my nesmíme dále mlčet, protože pohár s krví mučedníků už dlouho přetéká!

Závazky chránit náboženskou svobodu

Česká republika se s ohledem na svou Ústavu a různé mezinárodní úmluvy o lidských právech a svobodách zavázala zaručovat a hájit svobodu každého člověka, včetně svobody náboženského vyznání a dalších základních lidských práv, jako jsou např. svoboda projevu a shromažďování. K ochraně práv menšin vyzývá například i usnesení parlamentu Evropské unie, jejímž je náš stát členem, ze dne 23. listopadu v bodě 121: „Evropský parlament … zdůrazňuje, že svoboda náboženského vyznání a přesvědčení představuje v rámci všech lidských práv podstatné a základní právo, které musí být respektováno, a že dodržování podmínek souvisejících s dodržováním lidských práv, které jsou stanoveny ve dvoustranných dohodách s třetími zeměmi, je nutné výrazněji a účinněji vynucovat; …“1)

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. listopadu 2010 se pak výslovně zmiňuje o útocích proti křesťanským komunitám, o kterých píšeme na začátku tohoto textu, a přijímá konkrétní opratření. 2)

Jakkoliv ale tyto závazky existují, ve prospěch stále rostoucího počtu pronásledovaných se děje stále příliš málo, vlastně téměř nic, a pronásledování křesťanů stále sílí. Nemluvě o alibismu i některých zemí Evropské unie – za všechny budiž jmenováno Švédsko, které před několika dny vrátilo několik křesťanských uprchlíků do Iráku s odůvodněním, že v této zemi panuje „relativní mír“.

Výzva a povzbuzení

S ohledem na tyto skutečnosti naléhavě žádáme a povzbuzujeme představitele České republiky, aby se ujali své povinnosti upozorňovat na porušování náboženské svobody a na nezákonné nábožensky motivované pronásledování všech lidí, aktuálně především křesťanů. Žádáme je, aby intervenovali ve prospěch těchto pronásledovaných u zastupitelských úřadů zemí, v nichž k těmto zločinům dochází, a využili všechny dostupné diplomatické, případně i nátlakové prostředky k tomu, aby toto masové pronásledování pomohli zmírnit a zastavit, a aby tam, kde je to třeba, neváhali i poskytnout azyl uprchlíkům. Prosíme je, aby tytéž principy prosazovali i na půdě nadnárodních institucí, především Evropské unie a OSN.

Obracíme se i na vlády Číny, Indonésie, Iráku, Íránu, Nigérie, Pákistánu, Severní Koreje, Somálska, Súdánu, Vietnamu, kde dochází k nejvýraznějšímu pronásledování křesťanů a dalších menšin, k jejich šikaně, terorizování, mučení a zabíjení kvůli jejich náboženské víře a přesvědčení, a naléhavě je žádáme, aby ctily a všemi silami chránily lidská práva křesťanů a dalších náboženských menšin.

Připojte se…

Vyzýváme všechny občany České republiky, kterým nejsou osud pronásledovaných křesťanů a vůbec lidská práva lhostejná, aby připojili svůj podpis pod Petici na podporu pronásledovaných křesťanů, která stručně shrnuje naše požadavky vůči českým politikům v této věci:

My, níže podepsaní občané České republiky, prostřednictvím této petice vyjadřujeme své znepokojení a pobouření nad sílícím pronásledováním křesťanů ve světě a požadujeme po českých politicích a obhájcích lidských práv, aby mu věnovali více pozornosti. Vyzýváme je, aby neváhali intervenovat ve prospěch pronásledovaných, poskytovat jim pomoc a v případě potřeby i bezpečí azylu. Děkujeme.

Podrobnosti o tom, jak podepsat petici či podpořit její šíření, se dovíte na stránce k tomu určené.

Za předkladatele petice: Ondřej Vaněček; Res Claritatis, o. s.; Ignác Pospíšil; Časopis Duše a hvězdy

Přílohy:

1) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-448.819+01+DOC+WORD+V0//CS&language=CS

2) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2010-0448&language=CS&ring=B7-2010-0648