Spolupráce Strany svobodných občanů a Práva a spravedlnost

Autor: Michal Kretschmer <(at)>, Téma: Z domova, Vydáno dne: 03. 06. 2010

SSO V tomto článku bych chtěl v prvé části stručně vylíčit, co se stalo, že jsem byl Stranou svobodných občanů (SSO) po dohodě se stranou Právo a spravedlnost (PaS) odstraněn z kandidátní listiny SSO pro Prahu. Podrobnosti si může čtenář dohledat v článcích, na které odkazuji v poznámkách pod čarou. V druhé části se pak zamýšlím nad vhodností a omezeními spolupráce mezi těmito dvěma politickými stranami. Níže popsané události mně přiměly, abych v ní reflektoval svůj omyl, kterého jsem se dopustil, když jsem bez kritického přezkoumání kompatibility politických programů obou těchto stran přijal nabídku, abych byl uveden na kandidátce SSO jako osoba navržená PaS. Program PaS byl a je mi velmi blízký, ale nezamyslel jsem se nad tím, co vše pomíjí mlčením. Ve svém textu kritizuji PaS, ale záměrně neuvádím jména konkrétních osob (kromě citace jednoho veřejného prohlášení) z této politické strany, protože nechci a ani nedovedu posoudit míru jejich podílu na celé záležitosti. To ponechávám na jejich svědomí před Bohem.

Jednání PaS a SSO se mnou

Vše začalo článkem (1) Ondřeje Lišky, v té době předsedy strany Zelených, nazvaným Rasová hygiena v Lidových novinách z 12. května, ve kterém mě napadl ohledně mých postojů k trestnosti homosexuálních skutků, odmítání státu Izrael a údajného popírání tzv. holocaustu. Šlo mu přitom myslím více o zostouzení iniciativy D.O.S.T. (2) než o mou osobu. Na článek Lišky jsem reagoval a až 21. května mi Lidové noviny otiskli odpověď (3), ve které jsem se s ohledem na její limitovaný rozsah především zaměřil na nekonzistentnost postojů Lišky. Další útok proti mně se objevil v rozhovoru s Petrem Machem, předsedou SSO, ve vysílání ČT24 20. května od 20:10 (4). Pak už události dostaly rychlý spád. Již následující den jsem byl požádán, abych z kandidátky dobrovolně odstoupil. To jsem odmítl jak z důvodu lživosti celé kampaně proti mně i oběma uvedeným politickým stranám, tak proto, že nehodlám ustupovat mediální lůze. V emailu, který jsem 21. května poslal představitelům PaS, jsem uvedl, že nepopírám národně socialistické zločiny na Židech, ale pouze odmítám je označovat za „holocaust“, neboť to je název židovské náboženské oběti. Dále jsem v něm uvedl, že jsem pro znovuzavedení trestnosti homosexuálních skutků, ale že jsem nikdy za ně nepožadoval trest smrti (jak mi bylo podsouváno), jakkoli je to samo o sobě přípustné. Vyzval jsem je k odporu proti lžím, odhalování prolhanosti médií, ne k ústupu. Vše jsem doložil odkazy a citacemi z mých článků (5).

Rovněž jsem téhož dne napsal podobné, byť zkrácené, své vyjádření i Petru Machovi. V něm jsem mimo jiné ještě napsal: „Jsem přesvědčen, že se nemá ustupovat médiím, která, jsou od toho, aby o událostech a politice informovala a ne je vytvářela. Z tohoto důvodu také nepovažuji za správné, abych odstoupil z kandidátky na základě o mně šířených lží. Mrzí mě, že je to využíváno proti Straně svobodných občanů. Celá záležitost mi připomíná nechvalně známé kádrování známé z praxe socialistického totalitního režimu, které se dnešní poměry blíží. … To je totiž důležité: Postavit se hlavně proti ideologii mnohých homosexuálů a jejich příznivců, kterou chtějí dostat do škol. Budou-li homosexuální skutky trestným činem, pak nebude moci být řeč o nějaké diskriminaci na základě "sexuální orientace" a nebudou také moci chodit do škol a hlásat tam, že homosexualita je přijatelná životní alternativa. Myslím, že tato i jiná témata, ve kterých se asi v něčem shodneme a v jiném ne, mají být předmětem klidné diskuse a ne štvavých a uspěchaných politických kampaní.“ Nicméně ještě tento den, tj. 21. května, se vydala SSO zprávu, ve které se uvádí: „Svobodní po domluvě se stranou Právo a Spravedlnost vyňali kandidáta č. 28 Michala Kretschmera z kandidátní listiny Strany svobodných občanů v Praze. Pan Michal Kretschmer nebyl členem Strany svobodných občanů, na kandidátku Svobodných byl nominován Stranou Právo a Spravedlnost.“(6) Petr Mach mi na můj email ještě 21. května odpověděl, že plně respektuje právo na svobodu vyjadřování a že chce zabránit útokům, které by mohly ohrozit volební výsledek SSO. K jeho odpovědi se ještě vrátím v další části tohoto článku.

Ve svém distancování se ode mne nezůstala pozadu ani PaS. 26. května se na jejich stránkách objevuje oficiální finální verze jejich vyjádření: „Po vzájemné dohodě strany Právo a Spravedlnost (PaS) a Strany svobodných občanů (Svobodní) opouští kandidát Michal Kretschmer pražskou kandidátní listinu Svobodných pro letošní parlamentní volby. Strana PaS shledala, že publikované názory kandidáta M. Kretschmera na některé závažné politické otázky, neodpovídají politickému programu, cílům a stylu strany PaS a Strany svobodných občanů. Jan Broj, předseda PaS, Kryštof Kindler, místopředseda PaS“ (7) Jednalo se tu, i když ne výlučně, o mé postoje ke státu Izrael (8), kterými se PaS podle všeho zabývala. Pozornost věnovaná mému negativnímu postoji k státu Izrael (též i v dotazu moderátorky v televizním vystoupení Petra Macha) ukazuje, jak je silný vliv sionistů v naší společnosti a obava si je znepřátelit. O postoji k Izraeli se ale na stránkách PaS nic nedočteme. Zdá se, že v politickém životě dochází k nové normalizaci a že, byť různém rozsahu „politické strany s jim vymezeným koridorem působnosti souhlasí“ (9).

Politický program SSO

Politický program SSO je bezpochyby v mnohém ohledu sympatický a správný, jen namátkou uvádím např. požadavek na omezení státní moci, důraz na svobodu, Evropa rovnoprávných a suverénních demokratických států, uznání existence hodnoty, kterým je třeba dát přednost před blahobytem, kritický postoj k OSN, kritika EU a otevřenost vůči vystoupení ČR z ní, základní individuální občanská práva nelze oslabovat, porušovat, potlačovat a nahrazovat právy kolektivními, snížení nespravedlnosti daňového a přerozdělovacího systému, ústavní zákon o rozpočtové kázni, podpora domácí výuce žáků, větší smluvní volnost v pracovně-právních vztazích, zásadní ústup státu od drahé sociální politiky, odmítání prosazování státní ideologie ve školství (europeismus, environmentalismus), odmítnutí veřejnoprávních médií hrazených z koncesionářských poplatků, nesouhlas s antidiskriminačním zákonem.

Na webu SSO lze nalézt i řadu osobních názorů jejího předsedy (10). S mnohými z nich souhlasím. Petr Mach je např. proti imigrační politice západních zemí, která znamenala rozmach islámu, zákonu o registrovaném partnerství, ostentativnímu homosexualismu, stejně jako proti feminismu, zákonu o euthanasii. Křesťanské tradice považuje za nedílnou součást naší kultury. SSO představuje sekulární pravicovou liberální stranu a proto z křesťanského pohledu její program má své závady. Koncept lidských práv považuje za smluvenou konvencí, což jí na jednu stranu umožňuje být bdělým vůči jeho zneužívání, na druhou stranu si neuvědomuje, že lidská práva vyplývají z přirozenosti člověka a nejsou tedy výslednicí politických filosofií. Její program (11) nezahrnuje všechny relevantní oblasti politiky, čehož je si vědom Petr Mach a částečně jej doplňuje osobními odpověďmi na některé otázky (12). Uvědomuje si, že homosexuální vztahy nejsou sice přínosem pro stát, ale je vůči nim tolerantní. Náboženství považuje za soukromou věc jednotlivce, která by neměla být tahána do politiky, neměla by být vnucována ostatním. Je pro odluku státu a církve, což je v rozporu se Sylabem bl. Pia IX (věta 55). Je též proti zakazování politických stran, neboť špatné politické myšlenky je potřeba porazit lepšími politickými myšlenkami a nikoliv zákazem politické organizace. Jak mi napsal, je proti „proti trestnosti obhajoby komunismu, homosexualismu a jiných zvrhlých ideologií“. Tady ovšem nebere v úvahu, že skutečně lidské jednání vychází z vůle, která následuje příkaz rozumu. Marxismus měl za to, že jsou to výrobní podmínky, které jsou určující v lidské společnosti. Skutečnost je však takové, že naopak myšlenky, dobré či špatné, po jisté době přinesou své vnější ovoce. Tak osvícenecká filosofie připravovala hrůzy francouzské revoluce a marxismus bolševický teror. Takže podle Macha hlásat ideologii: „Ve jménu bílé rasy je třeba zabíjet černochy a cikány“ nemá být trestné. Jestliže někdo však tuto ideu uplatní činem (a od toho jsou ideje, abychom se jimi ve svém jednání řídili) bude souzen (předpokládám, že podle Macha právem) za vraždu. Jen doufám, že nebude rasový motiv považovat, jak to činí současný trestní zákoník, za přitěžující.

Politický program PaS Politický program PaS (13) je ve srovnání s SSO stručnější, více akcentuje přirozený mravní zákon, zdravé pojetí rodiny, tradiční hodnoty a křesťanské principy. Požaduje zrušení tzv. registrovaného partnerství homosexuálů, žádá zákaz KSČM a podobně ideologicky orientovaných organizací, výslovně odmítá potraty a euthanasii, žádá, aby stát potlačoval pornografii a prostituci.

Menší rozsah informací o programových cílech PaS samozřejmě nechává řadu otázek nezodpovězených. Trestního zákoníku se tak týká jen „obnova trestu smrti za zvlášť závažné hrdelní zločiny“, přičemž nelze z toho vydedukovat, o jaké zločiny se jedná, neboť hrdelním zločinem se rozumí právě ten, který lze trestat smrtí. Podobně z odmítání potratů ještě neplyne, že bude usilovat o jejich naprostý legislativní zákaz včetně trestu za provedení potratu. PaS „odmítá všechny destruktivní ideologie“, ale z toho ještě neplyne, že je pro trestní postih jejich šíření. Stejně tak v návaznosti na deklarované odmítání „útoků na tradiční morální a sociální hodnoty“ nejsou uvedena konkrétní opatření proti tomu. PaS s ohledem na stávající politickou realitu hovoří o obhajování některých principů i v rámci EU, ale není uvedeno, zda je či není pro vystoupení ČR z EU. Za zásadní nedostatek považuji, že PaS nikde výslovně neuvádí, že se opírá o křesťanské principy.

Spolupráce SSO a PaS Obě tyto politické strany uzavřely 10. února 2010 dohodu o politické spolupráci (14). Přitom PaS „si plně uchovává vlastní identitu a právo vystupovat samostatně ve všech aspektech“. Při úvahách o možnostech a mezích spolupráce je třeba si uvědomit, že čím užší je záběr společné akce nebo spolupráce mezi dvěma nebo více subjekty, tím více mohou být rozdílnější jejich postoje nespadající do oblasti oné spolupráce. Takže určitě není problém při spolupráci různých politických stran i občanských sdružení v rámci iniciativy D.O.S.T. (15), i když v jiných ohledech jsou mezi nimi rozpory. Trvalá politická spolupráce včetně společné kandidátky a tedy možného parlamentního klubu není však tematicky nijak omezena a tudíž roste nebezpečí, že se projeví odlišnosti jednotlivých politických subjektů (kdyby mezi nimi nebyly odlišnosti, nebyl by žádný důvod kromě případné osobní ješitnosti jejich funkcionářů, aby to byly různé subjekty). Nevím, jak mnoho členů PaS jsou katolíci. Pokud by PaS chtěla být křesťanskou stranou, která by prosazovala tomu odpovídající principy a chtěla nahradit KDU-ČSL, jejíž vedení se jim z velké části zpronevěřilo, měla by mnohem zřetelněji a radikálněji formulovat své postoje. Také by se musela stát bojovnější vůči současným škodlivým trendům a neobávat se, že bude nálepkována jako extremistická. Tedy méně opatrná (nebo jak někdo říká, zbabělá). Pak by ovšem také spíše vyrazila proti mediálním útokům (než kapitulovala, jak se stalo v mém případě) a uznala přípustnost některých názorů v rámci možných postojů katolíků, jakkoli je nemusí výslovně sdílet. Těžko by pak mohla sdílet toleranci SSO vůči zvrhlým ideologiím. Tak by se ovšem universálně pojatá spolupráce s SSO stala ještě více problematická. 1) http://www.lidovky.cz/rasova-hygiena-01i-/ln_noviny.asp?c=A100512_000048_ln_noviny_sko&klic=236899&mes=100512_0 2) http://www.akce-dost.cz/ 3) http://www.lidovky.cz/dopisy-redakci-010-/ln_noviny.asp?c=A100521_000045_ln_noviny_sko&klic=237064&mes=100521_0, rychleji reagovala Národní myšlenka – viz http://www.narmyslenka.cz/view.php?cisloclanku=2010050048 4) Ke spuštění z http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/210411058080520-hyde-park-ct24/ (43. minuta pořadu) 5) http://www.natia.cz/layout2_cz.aspx?pageid=878, http://www.natia.cz/layout2_cz.aspx?pageid=1179, http://katolikrevue.ath.cx/civitas/o_trestech_pro_sodomity_sv_alfons.htm, http://vera-tydlitatova.eblog.cz/nadeje-vira-nenavist-cast-1 (převzato z původního mého textu na již zaniklých internetových stránkách) 6) http://www.svobodni.cz/media/tiskove-zpravy/911-uprava-praske-kandidatni-listiny-svobodnych/ 7) http://www.pas-strana.cz/ 8) http://cz.altermedia.info/ze-zahranici/stat-izrael-pohledem-katolika_6046.html, http://www.eportal.cz/Articles/1116-krestansky-sionismus-.aspx 9) http://www.nsj.cz/archiv/arch2010_08.htm 10) http://www.svobodni.cz/sekce.aspx?id=50 11) http://www.svobodni.cz/sekce.aspx?id=64 12) https://www.svobodni.cz/9-program/50-otazky-a-odpovedi/ 13) http://www.pas-strana.cz/priority.php, http://www.pas-strana.cz/hodnoty.php, http://www.pas-strana.cz/desatero_rodinne.php, http://www.pas-strana.cz/manifest.php 14) https://www.svobodni.cz/files/docs/dohoda-o-politicke-spolupraci.pdf 15) Manifest iniciativy na http://www.akce-dost.cz/dost.htm