4. 3. 1919 a 60. výročí konce války aneb k činnosti sudeťáků

Autor: Jan Vaněk <(at)>, Téma: Z domova, Vydáno dne: 07. 03. 2005

Dnes uplynulo 86 let ode dne, kdy československé jednotky zasáhly proti německým demonstrantů. Pro sudetské Němce je to stále, i po tolika letech, den, kdy ukončili jakékoliv kladné vztahy s Čechy v novém státě, je to den vedoucí k jejich cíli - rozbití ČSR. Zítra zahájí ve Vídni své tažení proti České republice, které vyvrcholí v Ausburgu. Jejich heslem zůstalo Es komm der Tag. Zdálo by se, že se v Čechách již nenajde osoba obhajující činnost sudeťáků v období 1919-1945. Ale najde!

Na stránkách www.bruntal.net se objevil 14. 2. 2005 článek 4. III. 1919 – První obětí za právo sebeurčovací. Článek plný záští k československé politice, k Benešovi a českému národu, ospravedlňující provokace Němců jako zákonný akt projevu obyvatel dožadujících se posvátného práva sebeurčovacího.

Článek navazuje tak na sérii článků k českoněmecké otázce zahájenou 4.2.2005 články Otevřený dopis - německá menšina je v České republice zbavená budoucnosti, K německé menšině a českému státu, Zamyšlení na jednou knihou a vznikem jednoho státu.

Kampaň je nastartována. V článku K německé menšině a českému státu zcela zpochybňuje oprávněnost vzniku První republiky, bylo to jen Nedochůdče vzniklé z vůle Francie, nezralé k životu. Zde uveřejněný Otevřený dopis popisující potlačování práv českých Němců a líčící jejich tragickou situaci, byl v lednu 2004 rozeslán parlamentům a politikům. Jeho posledním dílem je článek TVZ. Rozptyl německého obyvatelstva po zakončení hlavní etapy hromadného nuceného vysídlení (vyhnání) v období let 1947 - 1949. Kdo je autorem a režisérem této kampaně? Je to všem, kdo se zabývají německou otázkou, známý Franz Chocholatý Gröger, nazývající se do roku 2000 krásně česky František Chocholatý, který dovede, na základě archivních materiálů dovedně manipulovat s výklady. S jeho činností se setkáváme od roku 1978, kdy mu vycházejí v zahraničí i doma články zaměřené ke Slezsku a Opavským Přemyslovcům. Zlom nastává v roce 1984, kdy navazuje v Polsku kontakty s emisarem Institut für angewandte Sozialgeschichte z Bonnu. V říjnu 1989 se objevuje v Amsterdamu a v Berlíně a po návratu se mění obsah jeho projevů. V dubnu 1992 se objevuje na konferenci v Jihlavě a v prosinci 1993 se pak nachází v Königswinter jako jediný český zástupce na EUROFORU, po velmi zdařilé konferenci. Co je cílem této a následujících konferencí? Vytvořit euroregion Slezsko – Śląsk – Schlesien. Na této konferenci upisuje zcela svou duší politice vyhnanců (mimo jiné navazuje kontakt s Büro für strategische Studien) a následovně organizuje v německé režii sérii konferencí ke Slezsku a nacionalismu. Účastní se všech akcí na území České republiky, kde přednáší referáty s vysoce protičeským zabarvením, jak napsal roce 1996 v Právu Pavel Dostál „pohybujících se na pokraji vkusu“. Pro Svaz vyhnanců zpracovává knihu zaměřenou k otázce bezpečnosti z pozice česko–německo-polských vztahu. Má k dané otázce blízko jako státní zaměstnanec mající na starost právě tuto problematiku. Zpracovává Historický exkurs odůvodňující požadavky na odškodnění Němců v roce 2002. Jeho studie stávající se zdrojem odůvodnění pro opěvovatele němectví. Přicházejí články na www.mitteleuropa.de. Blíží se 60 výr0očí konce války a tlak Němců na odškodnění bude stupňovat a Němci v něm mají muže, který dovede rozdmýchat oheň posvěcující německé požadavky. A co česká strana, ta jen v klidu přihlíží těmto aktivitám a provokacím. V sobotu se koná ve Vídni akce Sudetendeutsches Gedenken k 4. 3. 2005 a k 60. Výročí vyhnání, jejímž hlavním řečníkem bude B. Posselt a náš autor tam určitě nebude chybět, aby zde nepředložil archivní materiály o zločinech Čechů. Dle naších informací předložil k Soudu pro lidská práva ve Štrasburgu žalobu na Český stát pro hrubé potlačení jeho lidských práv, protože ho český stát diskriminoval, nedovolil mu vzdělání v německém jazyce a znemožnil mu žít v prostředí německé kultury. Tím ho značně poškodil, a proto žádá o odškodnění za léta utrpení.

A co my Češi, budeme jen přihlížet? Oni čekají znovu na své Es komm der Tag. Proč si musíme nechat líbit tyto pomluvy, útoky a provokace? Proč si necháme hanobit svého presidenta Beneše, který je citovaným autorem nazýván podvodníkem, zbabělcem, jak to činí např. v článku Vítězný únor? Kde je národní hrdost? Bohužel politici a média mlčí, média proto, že jsou německá a politici proto, že snad něco ujedí z německého Eintopfu.