Podobnost čistě náhodná?

Autor: Miroslav Červenka <mcervenka(at)karneval.cz>, Téma: Uvahy, Vydáno dne: 31. 05. 2004

Dle teletextu ČT adresovala "řada známých polských politických osobností a intelektuálů znepokojených hlubokou politickou krizí v Polsku" prezidentu Kwsnievskému výzvu k "co nejrychlejšímu ustavení vlády odborníků".

Nepřipomíná Vám to také něco? Třeba známé "pragováky" v roce 1968 nebo tvůrce iniciativ stojících za "sarajevským atentátem", krizí v České televizi, výzvami "Děkujeme, odejděte" či "Impuls". Že by to byla pouze náhodná shoda? Jak je vůbec možné, že se podobné aktivity vždy podaří tak rychle dostat na přední stránky novin a spříznění novináři ihned tlačí na (na rozdíl od nich) demokraticky zvolené zástupce lidu, aby se k podobným výzvám samozvaných "elit" co nejrychleji vyjádřili? Kdo stojí v pozadí těchto projektů a neviděn tahá za nitky? Jsou to titíž lidé, kteří rozhodují o vkládání slůvek "kontroverzní", "populistický" či dokonce "extremistický" před jména politicky aktivních osob a uskupení? Existují nějaké organizace nebo spolky, které podobné aktivity vyvíjejí? A existují-li, jaký je jejich význam při přijímání nejdůležitějších rozhodnutí naší doby a jaké používají k prosazení svých zájmů páky? A proč se hledáním odpovědí na podobné otázky zabývá pouze několik málo amatérů, proč je nekladou ti, kdož by je měli pokládat z titulu své profese, naši čačtí investigativci?

Jsou to velice závažné otázky fungování našeho demokratického systému a je již zřejmě na čase, aby se úlohou různých lobbystických a netransparentních skupin někdo seriózně zabýval. Není totiž únosné, aby v skrytu fungující uskupení získávala výraznější vliv na úkor demokraticky zvolených zástupců. Prioritním zájmem svobodné a demokratické společnosti by mělo být vytvoření takových mechanismů, jež by roli utajených mocenských center omezila na nejmenší možnou míru. Pro začátek by možná stačilo přijetí doplnění předepsaného slibu, jenž skládají všichni ústavní činitelé o formulaci typu "prohlašuji na svou čest, že nejsem členem žádné utajené organizace nebo spolku a slibuji, že po dobu své funkce nebudu s takovýmito uskupeními vědomě přicházet do styku". Nutné by ovšem bylo i uzákonění sankce v případě porušení daného slibu.

Nedělám si žádné iluze o tom, že by takovýto postup automaticky zabránil jakémukoli vlivu "zákulisí" na věci veřejné, přesto se domnívám, že by alespoň pokus o umenšení prostoru pro možnost úspěšně infiltrovat a využívat demokratický systém byl značným pokrokem oproti stávající situaci, kdy se všichni tváří, že nic podobného neexistuje. Přitom dnešní stav přímo po podobném kroku volá. Poznatky ze sledování podobných podivných aktivit v dlouhodobějším horizontu nás totiž přivádějí k neradostnému zjištění, že dosavadní absence jakýchkoli kroků směřujících k umenšení významu zákulisních postupů svědčí o tom, že buď takováto uskupení a jejich postupy jsou využívány vlivnými transparentními politickými formacemi k prosazení zájmů, jež nejdou realizovat prostřednictvím tradičních demokratických postupů anebo (a to by byla ještě horší varianta, jež doufám dosud nenastala), utajená uskupení mají takový vliv, že veřejně působící politické síly (strany a sdružení) jsou spíše vykonavately než zadavately pokynů v netransparentních postupech.

Vyjdeme-li z předpokladu, že politické strany mají ve velmi hrubých obrysech nastíněnou situaci stále pod kontrolou, že tedy mohou konat i proti vůli silných lobbystických skupin, je prvořadým zájmem celé společnosti posílení vlivu politických stran spojené s co největší otevřeností a informovaností o jejich vnitřích poměrech. Doufejme, že není u nás pozdě, aktuální polská zkušenost nás varuje před podceněním vlivu těch skupin, jež se své zájmy snaží prosazovat nedemokratickými postupy. Polský příklad ukazuje jejich sílu i ambice. A ty jsou velmi vysoké.