Je zapotřebí zastat se skinheadů

Autor: Miroslav Červenka <mcervenka(at)karneval.cz>, Téma: Z domova, Vydáno dne: 07. 12. 2003

V poslední době neuplyne prakticky den, aby nás tendenční a pokrytecká masmédia nebombardovala zděšenými výkřiky ve stylu "podívejte se, co si ti skinheadi dovolují a policie je nečinná" a výzvami k radikálnímu postupu, jehož podstatou není nic menšího než zjevně neústavní zásah do občanských práv a svobod, neboť ať se to někomu líbí nebo ne, i skinheadi jsou občany tohoto státu a chceme-li, aby tento byl právní, musí pro ně v každodenní praxi být dosažitelná stejná práva jako pro kohokoliv jiného.

Pravděpodobně vrcholem této kampaně byl požadavek odkudsi vytaženého dosud mediálně neznámého brněnského politologa Pavla Pečínky, aby policie zabavovala hololebcům boty pod záminkou, že tyto mohou být použity i jako zbraň. Pravým důvodem však bylo, jak ve štvavé Mladé Frontě Dnes (opakuji výmluvný název pro obsah!) potvrdil i vystudovaný politolog, že boty "lysohlávek" jsou drahé a pakliže by o ně třeba opakovaně přišli, ztratili by tak možnost identifikovat se s hnutím. Docela by mne zajímalo, zda součástí přípravy budoucích politologů je i studium práva, zejména pak kapitol o občanských právech a presumpci neviny. Je vůbec zajímavé, jak téměř všichni při zmínce o skinech zapomínají na často tak opakované proklamace o nepřijatelnosti kolektivních trestů, o tom, že každému jednotlivci je nejprve nutné jeho čin dokázat a poté jej teprve odsoudit. Protože byť se to našim lidskoprávním profesionálním bijcům, nebude líbit, není skin jako skin, ba co více, ne každý skin je neonacista, a i kdyby mezi nimi pouze jeden neonacistou nebyl, není možné tvrdit, že neonacisty jsou všichni.

A to, jak postupuje vůči holým hlavám česká justice, není možno označit jinak, než jako absurdní pohrdání právním řádem nemající nic společného s justicí demokratické země. Právě naopak takto zavedená praxe paradoxně připomíná právě právní realitu v době nacistické a komunistické totality. Občané státu (opakuji, že i skini jimi jsou) jsou mnohdy odsuzování nikoli za to, co provedli, nýbrž za to, jak vypadají!!!! Výmluvným příkladem je kauza Martina Korce, jenž byl více než dva roky držen ve vězení, než se zjistilo, že je nevinný. I to se, pravda, může vyjímečně stát. Co by se však vůbec stát nemělo je postup brněnského soudu, který zcela ignoroval, že v důsledku křivého obvinění přišel obžalovaný o práci, dva roky života a značné finanční částky nutné pro svou obhajobu a zamítl žádost o finanční odškodnění. Soud v tomto případě zcela evidentně změnil zaběhlou praxi, kdy jsou nevinně zadržovaní odškodňováni a zřejmým jediným důvodem takovéhoto postupu soudu byla holá hlava hájícího se nevinného Korce. Opět se ptám :"Takto vypadá právní stát?". A není bohužel pouze tento případ, v kauzách verbálních trestných činů naše soudy v praxi oproti nejvyššímu zákonu země uplatňují zákon pouze jednostranně výlučně vůči skinheadské komunitě, když jsou mladí "plešouni" odsuzováni za kdejaké slůvko, zdviženou ruku či nášivku. Zvláště okatý byl tento přístup v protikladu s postupem soudu v případu komunisty Pěchy, který vyzýval k fyzické likvidaci širokých vrstev obyvatelstva a byl "nezávislým" soudem v Šumperku shledán nevinným, neboť má přeci právo na názor. Soudy se tímto dostávají do příkrého rozporu nejen s literou, ale především s duchem zákona, který ve své době nebyl přijímán jako jednostranně protineonacistický. Skutečně v této zemi někdo věří, že jsou skinheadi pro společnost nebezpečnější než například dobře oblečení a organizovaní komunisté, kteří již delší dobu dostávaji prakticky neomezený prostor v masmédiích?

Krajně podezřelé pak je, že si uvedeného postupu justice téměř nevšímají naši "investigativci". Ba naopak, nejen že nevidí jeho nelegálnost, ale ještě vyzývají policii a soudy k důraznějšímu postupu. Jako kolikrát v historii naši novináři znovu jako "strážní psi demokracie" selhávají na celé čáře a nelze než konstatovat, že lze spatřit jistou kontinuitu v přístupu médií padesátých let, kojzarovských sedmdesátých a "nezávislých" dnešních. Stále tatáž jednostrannost a servilita vůči vládnoucímu establishmentu. Již chybí pouze dopisy pracujících ze závodů vyžadujících klid na práci. Samozřejmě chápu, že přirovnání skinů zejména k obětem komunismu je poněkud přitažené za vlasy a srovnáním ve své podstatě nesrovnatelného. To je však problém každého srovnávání. Doba je zajisté jiná a pro to, co chci kritizovat, není podstatná míra porušení zákona, jež v době komunismu byla samozřejmě neúměrně vyšší, ale tendence zneužívat právní řád k prosazování politických floskulí, jež zůstala pro obě doby stejná. A to je velmi nebezpečné, neboť jak kdosi moudrý řekl, míra svobody a demokracie ve společnosti je dána měrou osobní svobody minoritních skupin. Měřeno měrou osobnostních práv "plešek" je to s mírou naší osobní svobody velice špatné. A skinheadů je v této souvislosti zapotřebí se zastat jako každé slabé a mocí utiskované skupiny, neboť byli každodenní praxí fakticky vyřazeni z právního rámce České republoky tím, že v jejich případě není dodržována jedna ze základních zásad práva, a to zásada rovnosti.

Vůbec se při tom nezastávám neonacistické ideologie, která je samozřejmě zavrženíhodná a fakt, že ji někteří skins vyznávají, svědčí již sám o sobě o jejich intelektuální výši. A právě z tohoto důvodu se domnívám, že jejich nebezpečnost pro společnost je zveličována a že z nějakého důvodu slouží jako záminka pro konzervaci onoho přetrvávajícího kafkovského stavu, kdy všichni vědí, co se smí a co nikoli a všichni to víceméně dodržují, ačkoli to nikde není psáno. A ti, kdož tento stav u nás nadále udržují, zejména ona samozvaná médii do nekonečna prezentovaná manipulující skupina novinářů, politiků a umělců, jsou pro naši svobodu neskonale nebezpečnější než hnutí intelektuálně omezených mladíků bez jakéhokoliv podstatnějšího vlivu.