Společný ideologický princip nacismu a komunismu

Autor: Petr Bednář <(at)>, Téma: Z domova, Vydáno dne: 08. 05. 2002

Při srovnávání a hledání podobností mezi komunismem a nacismem se problém redukuje většinou na praktické rysy režimů. Díky shodnosti těchto znaků pak bývají oba typy řazeny mezi totalitní systémy. Mezi tyto základní rysy totalitních režimů se většinou řadí: vedoucí úloha jediné strany, vůdcovská role jednotlivce či úzké skupiny, velká moc policie a celková kontrola státu nad činností občanů. To jsou shodné znaky komunismu i nacismu, které se objevily v praktické aplikaci.

Avšak i přes tuto podobnost jsou obě ideologie vůči sobě v nepřátelském stavu. Proto se komunisté i nacisté ohrazují proti řazení do stejné kategorie totalitarismu. Komunisté například považují nacistický režim za „mutaci kapitalismu“ a podobně nacisté považují komunismus za následek „slabé a neschopné parlamentní demokracie“ .

Mohlo by se tedy zdát, že znaky nacismu a komunismu jsou jen způsobené praktickou aplikací a že obě ideologie jsou zcela odlišné ve svých ideologických základech. To je však mýlka.

Obě ideologie například shodně mluví o revoluci, u nacismu je to nacistická revoluce a u komunismu komunistická revoluce. Pojmu revoluce se většinou používá pro nějakou relativně rychlou zásadní změnu. Bývá používána ve více dimenzích společnosti, v politice se pak tento pojem vžil pro nahrazení starého režimu novým režimem.

Komunistická ideologie a tudíž i ideologie komunistické revoluce vycházejí z názorů Karla Marxe. Ten zastával myšlenku, že společnost prochází lineárním vývojem od nejjednodušších forem společnosti až k moderní společnosti a další vývoj má směřovat ke komunismu. Proletariát má pak tento vývoj urychlit.

V této teorii vývoje společnosti byl Marx inspirován teorií evoluce přírodovědce Charlese Darwina. Dokonce Bedřich Engels nazval Marxe „sociálním Darwinem“. Tato Darwinova teorie spočívá na předpokladu, že se živočichové postupně vyvíjeli od nejprimitivnějších forem života až k složitým živočichům. Vývoj měl probíhat přizpůsobením se nebo nepřizpůsobením novým životním podmínkám, které se měnily. Kteří živočichové se nepřizpůsobili, vymřeli.

Můžeme tedy říci, že komunistická ideologie vychází i z Darwinovy teorie evoluce. A stejně z ní vycházejí nacisté ve své rasové teorii, která tvoří významnou část nacistické ideologie. Nacismus tvrdí, že přežijí jen nejsilnější, a podobně Darwin mluví o „přirozeném výběru“.

Ale Darwin má na mysli evoluci. Což má být postupný přirozený vývoj. Nemluví tedy o rychlé změně jako komunismus či nacismus. Ty se snaží pohnout s přirozeným vývojem radikálně dopředu (jak si alespoň myslí). Proto nacisté začali vraždit jiné rasy a preferovat a „urychlovat vývoj nadčlověka“, další stupeň vývoje. A podobně komunisté chtěli urychlit změnu kapitalistické společnosti na komunistickou zničením „buržoazie“, která podle nich brzdila pokrok.