Akce Národní Obnovy

Autor: Milan Špinka <milanspinka(at)yahoo.com>, Téma: Z domova, Vydáno dne: 19. 11. 2001

Roku 1999 se několik desítek lidí rozhodlo již nadále nemlčet k situaci v této zemi. Porevoluční vývoj je vůbec neuspokojoval, cítili, že se ubírá směrem, kterým oni v žádném případě kráčet nejenže nechtějí, ale pro své čisté svědomí ani nemohou. Co víc: nemohou k němu nadále ani mlčet. Vznikla Akce 99.

Signatáři této iniciativy odmítli hru na demokracii a vyslovili se pro svobodnou debatu nad příčinami politické krize. Vyjádřili podporu hnutí Děkujeme, odejděte!, jemuž však vyčítali, že ze své výzvy vyňalo prezidenta Havla, a současně jasně deklarovali svou ochotu ke spolupráci se všemi antikomunistickými silami v zemi. Na třetím řádném sněmu v březnu roku 2000 byl přijat program národní obnovy a Akce se přejmenovala na Akci Národní Obnovy (A.N.O.) . Manifest A.N.O. z roku 2000 deklaruje názorová východiska a cíle organizace jasně:

Manifest občanského sdružení Akce Národní Obnovy

Bůh - Vlast - Rodina

Po vytouženém pádu bolševické moci v r. 1989 doufala většina obyvatel tehdejšího Československa v lepší budoucnost své vlasti, důvěřovala novým politickým vůdcům a chtěla vlastní aktivitou přispět k obnově zdevastované země. Bohužel tento potenciál nadšení a důvěry byl politicky trestuhodně promrhán, namísto rozvoje nastalo období chaosu, dezorientace, celospolečenského rozvratu a postupné ztráty iluzí.

Jedenáctiletá zkušenost s vládou postkomunistického establishmentu nám dovoluje se vší vážností konstatovat, že mezi parlamentními stranami neexistuje síla, která by věrohodným způsobem hájila zájmy našeho národa.

Velké politické strany, bez ohledu na proklamovanou orientaci, úspěšně konzervují v naší společnosti marxistické jedy, často za vydatné podpory bruselských eurosocialistů.

Proti tomuto nezdravému vývoji se razantně stavěla celá řada politicky myslících lidí, sdělovací prostředky je však vesměs ignorovaly. V listopadu 1999 proto vznikla iniciativa AKCE 99. Jejím signatářům se podařilo vytvořit základnu pro setkávání myšlenkově spřízněných lidí. Aby dala zřetelněji najevo své zásady i cíle, přihlásila se Akce na letošním březnovém sněmu k programu všestranné národní obnovy, založené především na návratu k tradiční křesťanské morálce a ke zdravému vlastenectví. Tento program vyjadřuje i nový název Akce 99 Národní Obnovy. (A.N.O.)

A.N.O. se staví za změnu stávajícího poměru sil mezi svobodným občanem a správci politické moci, které si občan platí ze svých daní proto, aby mu sloužili.

A.N.O se zasazuje za spravedlivé volební zákony, umožňující prosadit se i novým politickým stranám a uskupením.

A.N.O. ctí náboženské kořeny české státnosti, protože zdravou společnost lze budovat jen na duchovních principech, v návaznosti na tisícileté tradice naší kultury.

A.N.O. důrazně odmítá jevy, které odporují požadavkům tradiční křesťanské morálky, jako je potratová praxe, prostituce a euthanasie. Naproti tomu A.N.O. upřímně podporuje aktivity usilující o společenskou rehabilitaci tradiční rodiny jako svazku muže a ženy, který je přirozeným základem národa.

A.N.O. rovněž prosazuje důslednou debolševizaci české společnosti, včetně dořešení majetkových křivd, neboť bez vyrovnání s komunistickou minulostí není obnova naší země možná.

A.N.O. vyzývá k maximální opatrnosti při jednání o možném omezení státní suverenity, pokud by znamenalo i omezení suverenity občana. A.N.O. podporuje Evropu vystavěnou na základech křesťanské morálky, vzájemné solidarity a respektu k národním kulturám. Nekritický přístup k socialisty ovládané Evropské unii je pro A.N.O. nepřijatelný.

A.N.O. se nedomnívá, že lékem na hluboké rány české ekonomiky musí být vždy laciný odprodej majetku nadnárodním korporacím, které jsou často spojeny s mezinárodními řetězci organizovaného zločinu.

A.N.O. chce sjednocovat všechny podobně orientované aktivity ke společnému postupu proti rozkladným liberálně - komunistickým silám, které jako rakovina rozežírají tkáň českého národa i celé Evropy. Tyto síly musí být poraženy, nemají li se opakovat historické katastrofy.

Odpor proti nim ovšem vyžaduje občanskou statečnost, aktivitu a pevný charakter, respektující základní hodnoty, které si A.N.O. vepsala do svého štítu: Bůh - Vlast - Rodina!

K manifestu je možno se připojit na mailové adrese post.bohemia@seznam.cz

Rozhovor s představiteli A.N.O.

Dne 29. září 2001 se na Václavském náměstí v Praze konala manifestace, kterou pořádalo občanské sdruženi Akce Národní Obnovy, jehož představitelé zde svými projevy protestovali především proti současné potratové politice, toleranci vůči drogám, pokusům o uzákonění tzv. registrovaného partnerství, prostituci a pornografii. Naopak podpořili návrat k tradičním křesťanským hodnotám a zdravému vlastenectví. Shromáždění se společně pod sochou sv. Václava pomodlili a zazněl zde i chorál Svatý Václave. Celou akci hudebně doprovázel svým vystoupením písničkář Petr Lutka.

S představiteli A.N.O., Phdr. Radomírem Malým a Františkem Červenkou, se mi poté dostalo příležitosti uskutečnit rozhovor.

Čtenáře by jistě zajímalo, jestli se A.N.O. hodlá do budoucna aktivně zapojit do politiky? Např. jestli existují snahy přetransformovat se v politickou stranu?
F. Č.:
Slovo politika má pro nás více významů než ten, který se s ním obvykle spojuje. Je to pro nás zájem o společnost v nejobecnějším smyslu. Takto chápáno už vlastně v politice jsme, pokud však jde o politiku s malým "p", totiž o účast v parlamentních či senátních volbách apod.,tak nic takového neplánujeme. Jako občanské sdružení ostatně ani nemůžeme žádnou politickou činnost v tomto smyslu slova vyvíjet.

Chceme spíše vytvářet jakousi základnu pro setkávání podobně smýšlejících lidí z různých stran. Budovat přátelské kontakty a působit na věci skrze již existující strany. Je myslím vážnou chybou konzervativně - národních sil, že různé neformální aktivity, neziskové organizace a občanské iniciativy zůstávaly tak dlouho napospas levicovým pokrokářům.

Na druhé straně, pokud by třeba z aktivity našich členů vzniklo nějaké politické uskupení blízké hodnotám které vyznáváme, nebránili bychom jeho vzniku a rádi ho podpoříme. Musel by to však být zcela samostatný subjekt nezávislý na A.N.O.

Co bylo podle vás největší chybou v polistopadových změnách?
R. M.:
Podle mne se nedá hovořit o chybách. Celé změny byly v principu špatné, neboť šlo o dílo sovětské KGB a světových zednářských lóží. Listopad 1989 byl celý velikým podvodem, na který jsme naletěli (částečně i já, neboť jsem si myslel, že opravdu jde o změnu, vystřízlivěl jsem ale velice brzy), proto nelze mluvit o dílčích "chybách", jako by to hlavní bylo v pořádku. Jedinou a zásadní chybou byla sametová revoluce jako celek, neboť měla za cíl petrifikovat panství bolševiků spojených se zednářskými podnikatelskými světovými mafiemi. Komunisté v sovět. bloku měli z minulých časů nakradeno obrovské množství peněz. Ty však byly mrtvým kapitálem, socialistický systém zakazoval soukromě podnikat, investovat je dále a tak získat ještě víc bohatství a moci. Proto potřebovali změnu socialismu na kapitalismus, proto potřebovali též spolupráci se Západem, aby pronikli do světového kapitálového trhu a panství. Západ přirozeně toto sblížení podmiňoval změnou diktatury na demokracii. To bolševikům nevadilo, neboť pokud jim bude zachována (a ještě rozmnožena) ekonomická moc, dokážou si koupit politické strany a zlikvidovat všechny odpůrce ekonomicky. To je podstata polistopadových změn.

Ve vašem manifestu tvrdíte, že chcete usilovat především o návrat k tradiční křesťanské morálce a zdravému vlastenectví. Jak konkrétně chcete tyto bezpochyby krásné cíle uskutečňovat?
F. Č.:
V prvé řadě běží o změnu atmosféry v naší zemi. Lidé, kteří se celé generace učili ohýbat záda, musí pocítit, že se mohou narovnat a že nejsou jediní, kdo touží po spravedlnosti, řádu a svobodě. Pak je třeba, aby se bez předsudků a zblízka podívali na ideologie a osoby, které z nich dlouhodobě dělaly bezmocné stádo. Při tomto pohledu možná zjistí, že bude třeba korigovat mnoho tzv. "pravd", které jim od dětství hučela do hlav levičáky kočírovaná škola, literatura a televize.

Dosáhnout alespoň u části národa takového probuzení považuje A.N.O. za svůj hlavní úkol. Zůstanou-li v naší zemi i v budoucnu zachovány základní občanské svobody, budeme mít vždy dostatek způsobů a forem, jak na veřejnost v tomto směru působit a jak propagovat i další hodnoty zmíněné v našem manifestu. Takovými formami mohou být kulturní akce, přednášková a publikační činnost, mítinky, demonstrace apod.

Odborníky a schopné lidi pro podobnou celospolečenskou aktivitu nacházíme jak mezi našimi členy, tak ve spřátelených organizacích a iniciativách, s nimiž chceme trvale spolupracovat.

Jaký je váš postoj k potratové politice, je asi každému jasné. V poslední době se objevují tendence některých poslanců, zejména pana Karase, o přijetí zákona, který by podstatně zkracoval dobu od početí, kdy může být interrupce provedena. Zajímalo by mě, jestli hodláte být v protipotratové politice ještě důslednější? Tzn. jste pro úplný zákaz potratů?
R. M.:
Samozřejmě jsem pro úplný zákaz, vidím však realitu současné neprůchodnosti tohoto návrhu. Pokud by toto měl být krok na cestě k úplnému zákazu, tak ho plně podporuji a schvaluji.

Dále je v manifestu A.N.O. uvedeno, že chcete podporovat zejména tradiční rodinu. Jak hodnotíte snahy některých politiků o uzákonění tzv. registrovaného partnerství? Nemyslíte si, že zvrácenost pseudohumanistů by mohla zajít až tak daleko, kdy by mohli o adopci dětí žádat např. i pedofilové?
R. M.:
Žádost pedofilů o adopci dětí je jen otázkou času. Džin z láhve byl vypuštěn již dříve odbouráním tradiční rodiny, což souviselo s dechristianizací současné společnosti. Již nyní pedofilové usilují o legalizaci beztrestnosti svého jednání.

Jak se díváte na záplavu pakultury, kterou je náš národ prostřednictvím televize a jiných médií neustále infikován?
R. M.:
Jde opět o důsledek dechristianizace tohoto národa. Je nutné usilovat o legislativní zákaz těchto projevů nebo alespoň o jejich podstatně přísnější podmínky, to hlavní spočívá ale v rechristianizaci tohoto národa. Jiné řešení podle mne neexistuje.

Až doposud jsem vám kladl otázky coby osobnosti, která reprezentuje A.N.O. Tento poslední dotaz je tedy adresována výhradně vám osobně. Četl jsem vaši velice zajímavou publikaci Humanisté nebo satanisté. (Vychází na pokračování i na stránkách internetové NM, pozn. red.). Chystáte se napsat i něco dalšího, tématicky podobně zaměřeného?
R. M.:
Vydal jsem právě teď svoji knihu "Církevní dějiny". Chystám se napsat i další věci na téma, o němž mluvíte, ale ještě nemám konkrétní představu.