Národní strana a Národní sjednocení

Autor: Národní myšlenka <redakce(at)narmyslenka.cz>, Téma: Z domova, Vydáno dne: 22. 07. 2001

Vážení čtenáři Národní myšlenky, jak jistě mnoho z vás ví, v současné době vznikají dvě politické strany, jejichž „stvořitelé“ se rozhodli do jejich názvů vsadit honosný název „Národní“. Národní strana a Národní sjednocení. Asi nejsem jediný, kdo si myslí že je škoda nespojit kapitál jednotlivých osob do jednoho silného týmu, namísto dělení na skupiny dvě. Rovněž asi nejsem jediný, kdo ví, že to není vůbec jednoduché. Rozhodl jsem se proto oba Přípravné výbory oslovit. Později jsem si získal souhlas k uveřejnění materiálů na stránkách Národní myšlenky a proto jsem tuto práci doplnil ještě několika otázkami, na které mi zástupci jednotlivých Přípravných výborů odpověděli. Rozhodl jsem se, že nebudu vyjádření Přípravných výborů nijak komentovat a nechám jejich posouzení na každém z vás. Předkládám vám proto úvodní dopis, odpovědi na úvodní dopis a otázky a odpovědi. Nástin programu jsem bohužel obdržel pouze od PV Národního sjednocení.

V Praze 23. 5. 2001

Vlasti zdar !!!

Úvodem tohoto dopisu bych rád upřesnil některé skutečnosti.

Tento dopis zasílám současně přípravnému výboru Národní strany a přípravnému výboru Národního sjednocení.

Jsem členem o.s. Národní myšlenka, ale tento dopis je pouze mojí osobní aktivitou.

Dále bych se chtěl předem omluvit za oficiálnost tohoto dopisu, která by vzhledem ke skutečnosti, že se s většinou zúčastněných osobně znám, mohla působit poněkud odměřeně.

Přestože mne od této aktivity mnoho kamarádů předem odrazovalo a předesílali negativní ohlas, rozhodl jsem se tento plán uskutečnit, protože věřím, že minimálním výsledkem bude diskuse na toto téma.

V současné době na vlastenecké scéně vznikají dvě politické strany. Cíle obou vznikajících stran by se daly shrnout do jedné věty. Důsledné hájení národních zájmů. A já se ptám, je v naší zemi dostatek vlastenců, kteří jsou ochotni pustit se do boje se současnou politickou situací? Není. Proto je myslím velkou škodou, pokud se těch málo jedinců vydává stejným směrem na dvou téměř shodných cestách. Nemyslím si, že je v tuto chvíli možné sjednotit tyto dvě skupiny do jedné, ale je nejvyšší čas začít s touto myšlenkou pracovat. Jako impuls bychom měli brát i to, že se konečně vybarvily různé skupiny schovávající se za vlastenectví, skupiny, které pojmy vlastenectví a národ pouze účelově využívají a tyto pojmy diskreditují. Nechtěl bych však tento důvod uvádět jako hlavní pro zhmotnění této myšlenky. Je však důležité ukázat národu, že zde existují i jiní, kteří to myslí opravdu upřímně a čestně, jiní, kteří se nemusí za něco schovávat. Hlavním úkolem v počátku této práce je představit silnou a jednotnou politickou sílu, která nemusí být bezpodmínečně jednou politickou stranou. Všichni, kterých se tento dopis týká, jste do této chvíle vynaložili mnoho úsilí a zavázali jste se mnoha lidem k dotažení této práce do konce. Veřejnost by však mohla být zmatena skutečností, že vznikají dvě národní politické strany a zbytečně by se zdržovala v hledání mezi nimi. Proto si myslím, že obě tyto strany by měly mít ve svém prvotním představení se uveden vztah k té druhé, nejlépe přestavit se jako partneři.

Jsem si vědom, že přípravný výbor se může věnovat pouze přípravě registrace politické strany, ale věřím, že budete shovívaví a postavíte se k tomuto projektu kladně i přes tuto skutečnost.

Vím, že se jedná o složitý problém, protože kdyby vše bylo jednoduché, již by se tak stalo. Dovoluji si tímto stát se prostředníkem mezi vašimi přípravnými výbory a předkládám vám stručný nástin tohoto projektu.

Zašlete prosím na e-mail JakubKosicek@seznam.cz současnou verzi vašeho připravovaného programu, nebo jeho nástin a váš názor na tento projekt.

Po obdržení obou programů je předám druhé straně k prostudování s žádostí o vyjádření k jednotlivým bodům a následnému zaslání těchto vyjádření zpět na můj e-mail. Pokusím se vyhodnotit sporné body a takto vyhodnocené programy společně s dotazy na případné ústupky, které by hypoteticky bylo možné připustit, vám opět zašlu.

Pokud budete ochotni s tímto souhlasit, jako další část tohoto projektu bych vám zaslal možné termíny pro setkání přípravných výborů.

Věřím, že se setkám s kladným přístupem a později i s přípravnými výbory obou stran u jednoho stolu.

VLASTI ZDAR !!!

Jakub KošíčekOdpověď Přípravného výboru Národní Strany:

V Praze 29.5.2001

Vážený pane,

děkujeme za Vaší iniciativu. S politováním ji však musíme odmítnout jako nerealizovatelnou. V některých aspektech samozřejmě kalkulujete správně, avšak tato problematika není jednoduchá a pro její posouzení nutno hlubších rozborů. Předně nelze postoje různých skupin unifikovat do tvrzení, že subjekty shodně propagují prosazování národních zájmů. Tyto zájmy si totiž každý subjekt představuje jinak a odlišně i zvažuje metody, jak těchto hodnot dosáhnout.

Vznik dvou politických stran není samozřejmě ideálním stavem, ale ani žádným neštěstím a ubezpečuji Vás, že rozdíly mezi nimi budou zjevné. Největší slabinou Vašeho projektu je komparativní poměřování programů obou skupin. Program bohužel snese ledacos, ale mnohá významná stanoviska se zde neodrazí. Například v přístupu k menšinám , nebo určitým etnickým skupinám jsou v mimoprogramové úrovni gigantické rozdíly mezi oběma posuzovanými subjekty. Ještě zásadnější je rozpor v akceptaci autoritativních principů a totalitních ideologií, což programy stran příliš nezohledňují, ale jinak se jedná o kritérium nad jiné významné.

Ještě jednou tedy děkujeme za upřímnou snahu pomoci a přispět k efektivnějšímu postupu, bohužel zásadní slabinou není prostá neochota, či osobní antipatie, které pokud by existovali mohli by být odstraněny, ale zásadní rozpory v koncepci stran, jejich vnitřní orientaci a zejména v přístupu k ideologiím a metodám, které kolidují s demokratickým systémem.

S úctou
Jaroslav Janovec
Člen PV Národní strany

Nástin připravovaného programu PV Národní strany bohužel nepřiložil.Odpověď Přípravného výboru Národního sjednocení:

Věc: Odpověď Přípravného výboru Národního sjednocení na aktivitu Jakuba Košíčka

Jsme opravdu rádi, že se někdo ujal úlohy prostředníka mezi nacionalistickými subjekty. Vzhledem k tomu, že je pro nás vaše osoba dostatečně důvěryhodná a přípravný výbor Národní strany bez pánů Sedláčka či Knapovského vnímáme jakožto blízký pronárodní subjekt, jsme připraveni k jednání o jakémkoliv druhu spolupráce. Plně souhlasíme s tím, abyste byl prostředníkem.

Považujeme však za nutné podotknout, že minimálně Národní sjednocení vzniknout musí, protože jsme vázáni důvěrou 1100 lidí, kteří dali svým podpisem souhlas s naším vznikem. Tato důvěra nás zavazuje a nutí ke vzniku.

V době příprav našeho vzniku žádný jiný nacionalistický politický subjekt, který bychom mohli podpořit svým vstupem, neexistoval, a proto jsme považovali za nutné takovýto subjekt vytvořit. Myslíme si, že v podobné situaci byli i lidé z přípravného výboru Národní strany. Je možné, že pouze zkreslené informace o těch druhých nás navzájem dosud nutili postupovat samostatně, je možné, že se tato situace v dohledné době změní a naše snažení se sjednotí. Alespoň my v to plně věříme, ovšem na druhou stranu nechceme nic uspěchat.

V nejbližší době vidíme možnost spolupráce zejména ve vzájemné komunikaci, diskusích, spoluprací na různých akcích a spolupráci na projektech, na kterých se oba subjekty zcela shodnou. Domníváme se, že jen informovanost a spolupráce s druhým subjektem nás může sblížit a do budoucna snad i sjednotit.

Pevně věříme v to, že obě chystané strany mají stejný cíl, můžeme se možná lišit v názoru na prostředky, jak jich dosáhnout, drobnostech v programu apod., nicméně věříme, že nacionální politická sféra může být pestřejší a přesto může spolupracovat a postupovat jednotně. Myslíme si však, že dva politické subjekty nacionalistického charakteru jsou zbytečné a věříme ve sjednocení. Nechceme nyní tvrdit, který z dnešních dvou subjektů přímo posílí ten druhý ani nyní nechceme přesněji rozebírat možné splynutí. Je možné, a možná i žádoucí, že se v budoucnu obě strany spojí pod novým názvem (aby se předešlo zbytečným dohadům) a v době spojování budou obě strany stejně silné.

Souhlasíme s vaším názorem, že dnes je ta nejlepší doba na vyjasňování stanovisek po té, co se vybarvily různé zrádcovské a neonacisticko – bolševické skupiny.

V našem přistoupení na tuto aktivitu nevidíme nic, co by přesahovalo povolený rámec přípravného výboru, protože ten může, ba dokonce by měl připravit pro budoucí stranu i případné spojence.

Vzhledem k tomu, že náš program je zatím v rozpracování, chceme, aby byl co nejvíce obsáhlý a konkrétní, a nechceme zasílat jednotlivé části, posíláme základní nástin programu Národního sjednocení, který používáme jako základní informační materiál.

Za přípravný výbor Mgr. Jan Skácel

David MacháčekNástin základních bodů programu Národního sjednocení:Evropská unie

Jsme zásadně proti vstupu České republiky do Evropské unie. Důvodů, proč je naše stanovisko jednoznačně odmítavé, je mnoho, jsou jak ideologicko-společenské, tak ekonomické.

Vstupem do EU by náš stát přestal být suverénním a plnoprávným státem, znovu a znovu by se rozhodovalo o nás bez nás. Naše hranice by se otevřely a stát by byl zahlcen gastarbaitery z celé Evropy. Naše historie, naše tradice, naše kultura – vše by bylo smícháno s ostatními a vznikla by šedá beztvará konzumní pseudokultura, místo Čechů by zde žili vykořenění míšenci všech možných ras a národů, kteří by k této zemi nic necítili a jen by ji využívali.

Hospodářských důvodů proti vstupu je mnoho – namátkou vyberme nepřehledný systém dotací, ústřední plánování jako za časů pětiletek, určování kvót pro vývoz a dovoz jednotlivých komodit atd. Evropská unie je socialistická klec zbídačovaných národů a my se proti vstupu ČR zcela rozhodně stavíme.

Armáda

Jsme proti členství naší země v NATO. NATO se v nedávné kampani proti suverénní Svazové republice Jugoslávie projevila jako zločinecká organizace, která pod průhlednými a smyšlenými záminkami útočí bez vyhlášení války na svébytné státy, porušuje mezinárodní právo, shazuje i na civilní objekty kazetové bomby s ochuzeným uranem atd. Členstvím v NATO v jeho současné podobě ztrácíme část své suverenity, stáváme se zločinci, ohrožuje to i náš zahraniční obchod. Díky členství v NATO musíme kupovat výrobky západních zbrojařských firem, i kdyby bylo možno srovnatelné výrobky koupit jinde (např. v Rusku) za přijatelnější cenu.

Dle našeho názoru by měla být armáda přeorganizována a to tak, aby vzniklo úzké vysoce profesionální jádro, za zachování všeobecné branné povinnosti. Tuto bychom však chtěli zkrátit ze stávajících 12 měsíců na zhruba 3 – 6 měsíců intenzivního výcviku, který by byl doplněn relativně častými (cca jeden týden za rok) a povinnými cvičeními záložních vojáků.

Drogy

Problém drog je velmi závažný, protože existuje reálné nebezpečí zničení značné části mládeže díky zneužívání návykových látek. S toxikománií je spojeno i mnoho druhotné kriminality. Domníváme se, že problém drog je do značné míry problémem nudy a malé nabídky alternativního trávení volného času dětem a mládeži, proto bychom se v rámci prevence chtěli pokusit o rozšíření podpory sportovních aktivit mládeže a nejrůznějších školních i mimoškolních kroužků. Sport i kroužky by měly být dostupné dětem ze všech sociálních vrstev i za situace, kdyby na tuto činnost musel stát doplácet. Pořád je lepší i penězi podporovat u mládeže zájem o sport či podporovat jejich jiné koníčky, než platit nákladné a většinou zbytečné léčebné programy.

Léčba návyku je možná jen v tom případě, že dotyčný skutečně chce s drogou přestat, v opačné situaci je to jen mrhání penězi a časem. Bohužel je smutnou skutečností, že jen menšina narkomanů chce se svým zlozvykem skutečně skoncovat. I z těchto důvodů klademe důraz na to, aby se řady narkomanů nerozšiřovaly.

Klademe-li důraz na prevenci, neznamená to, že se stavíme proti represi. Přísné postihy pro dealery, ať už velké či drobnější, jsou nedílnou součástí našeho protidrogového programu. Musíme si uvědomit, že každý dealer je vlastně obchodníkem se smrtí, díky němu umírá mnoho lidí, zejména mladých. Jakákoliv falešná humanita musí jít v tomto ohledu stranou.

Kriminalita

Jsme pro znovuzavedení trestu smrti. Tento trest bychom užívali zejména pro velké dealery drog, mnohonásobné, nájemné a sadistické vrahy. Trest smrti nechápeme jako nějakou mstu společnosti vůči provinilci, chápeme to prostě jako ochranu před těmito nebezpečnými jedinci. Společnosti nikdo nemůže upírat právo bránit se. Stavíme se za důkladnější diferenciaci lidí odsouzených k výkonu trestu tak, aby spolu v jedné cele nemohl být vrah či násilník a spolu s ním člověk, který spáchal nedbalostní trestný čin.

Domníváme se, že pro vězně by měla platit pracovní povinnost, aby státu nahradili alespoň část nákladů na věznění. Vzhledem k tomu, že i dnes je dost vězňů, kteří pracovat chtějí, ale práce pro ně není, měl by stát zvýhodnit (např. i daňově) firmy, které by vězně zaměstnávaly.

Zemědělství

V oblasti zemědělství vidíme jako nejlepší variantu tradiční rodinné farmy. Stát by dle našeho názoru měl poskytovat pouze jednorázové příspěvky pro nově vzniklé, resp. obnovené statky, aby jim pomohl obnovit zemědělskou výrobu. Stát by také měl garantovat rozumné ceny při výkupu surovin. Měly by být na takové úrovni, která by zemědělcům zajistila, že na sklizni neprodělají.

Zdravotnictví

Zdraví obyvatel státu je pro nás jednou z nejvyšších priorit. Pouze zdravý národ může pracovat, prosperovat a budovat svůj stát. Stejně jako v případě drogové problematiky i zde klademe důraz na prevenci, také zdůrazňujeme úlohu organizací typu Červeného kříže, které zvyšují veřejné povědomí občanů o zdravém životním stylu i o poskytování první pomoci. Domníváme se, že každý by měl být postižen za poškození zdraví, které si sám způsobil, tzn. např. kuřáci by se měli minimálně spolupodílet na léčbě nemocí, které prokazatelně získali v důsledku svého zlozvyku apod.

Zcela zásadně se stavíme proti umělým přerušením těhotenství z tzv. sociálních důvodů. Umělá interrupce je přípustná pouze z následujících důvodů: je-li těhotenství následkem trestného činu (znásilnění či incestu), je-li těhotenstvím a případným porodem ohroženo zdraví či život matky nebo dítěte a nebo je-li nenarozené dítě fyzicky postižené. V těchto případech záleží na matce, donosí-li plod nebo jestli podstoupí interrupci.

Školství a věda

Pro všechny musí být dostupné a bezplatné základní a střední vzdělání. V zásadě se nestavíme proti školnému na vysokých školách, samozřejmě za předpokladu, že toto školné nebude nijak vysoké a neznemožní tak studium lidem s horším sociálním zázemím. Náklady na studium v plné výši by měli platit ti studenti, kteří jsou občany cizích států. Školství je tu primárně proto, abychom my byli vzdělaným národem.

Vědecké bádání a výzkum musí mít plnou podporu od státu. Musíme dbát na to, aby špičkoví vědci a odborníci neodcházeli do zahraničí kvůli lepšímu finančnímu ohodnocení. Výzkum a vývoj je důležitý i při aplikaci do praxe – získáme špičkové technologie z vlastních zdrojů a nebudeme za ně, resp. za část z nich, muset platit

Zahraničí

Při styku s cizími státy chceme zásadně vystupovat jako rovnoprávný a suverénní partner, ne jako ohnutý lokaj. Při zahraničním obchodu musíme na první místo žebříčku priorit klást naše státní zájmy, ne zájmy různých cizích mocenských a ekonomických struktur.

Se všemi státy chceme mít dobré a bezkonfliktní styky za předpokladu, že stejná vůle bude projevena i z druhé strany. Nadstandardní vztahy chceme mít, jak z historického tak i geopolitického hlediska, zejména se státy středoevropskými.

Nezaměstnanost

Nezaměstnanost je velmi složitý problém. Stručně řečeno, chceme ji snižovat podporou rekvalifikačních kurzů, daňovými výhodami pro podniky, které zakládají nové provozy v oblastech s vysokou mírou nezaměstnanosti, ale rozhodně ne nekonečným pumpování státních prostředků do krachujících a špatně vedených podniků.

Podporu v nezaměstnanosti podmiňujeme aktivní snahou zaměstnání získat a také účastí v programu veřejně prospěšných prací. Díky tomuto programu se nebudou nezaměstnaní cítit jako obtížní paraziti, budou za podporu vykonávat různé pomocné práce.

Společnost

Naše společnost je založena na anticko – křesťanských principech a taková musí také zůstat. Odmítáme propagaci tzv. New Age, umělé zavlékání cizích kultur a náboženství, propagaci multikulturalismu, multirasové společnosti atd. Základem českého státu je česká rodina, která vychovává své děti v úctě k tradicím, historii a kultuře.

Stavíme se proti propagaci homosexuality, jsme proti jakýmkoliv formám legalizace této zvrhlosti registrovanými partnerstvími a naprosto zásadně odmítáme byť jen připustit možnost adopce či výchovy dětí homosexuálními páry.

Menšinám, které v České republice existují, nechceme nijak bránit v jejich kulturním vyžití, nechceme je nijak odnárodňovat, nicméně v České republice se nesmí stát, že by např. na obchodech byly nápisy nejdříve v cizím jazyku a až poté v češtině. Politická moc menšin musí být odvislá od jejich početního zastoupení a zároveň od míry jejich přizpůsobení se pravidlům, která v naší zemi platí a platit musí.Otázky a odpovědi Přípravného výboru Národní strany:1. Kdy předpokládáte, že bude vaše strana založena ?

Přípravné práce vrcholí, takže věříme, že se tak stane co nejdříve.

2. Můžete stručně definovat vznikající NS a její cíle ?

NS chce být otevřenou politickou stranou, která nejen proklamativně bude demokratickou a státotvornou. NS doufejme zaplní prostor, který v ČR díky absenci umírněné vlastenecké strany existuje. Nejsme příznivci radikalismů, ačkoliv hodláme prosazovat na naší politické scéně nezvyklé názory a cíle. Mezi jinými to jsou prvky přímé demokracie, imperativní mandát poslanců, přímá volba prezidenta, hejtmanů i starostů. Chceme omezit státní aparát na nejmenší možnou míru, provést decentralizaci moci a rozšířit pravomoce obcí, měst a vyšších územně-správních celků. Změn, které chceme prosazovat je velká řada, jejich představení v jediném rozhovoru však není dost dobře možné. Vzhledem k tomu, že NM je především internetový časopis, mohou se Vaši čtenáři obrátit se svými dotazy na e-mail: info@narodnistrana.cz

3. Jak se stavíte k členství ČR v NATO ?

Národní strana se snaží prosazovat maximálně možnou míru neutrality a nezávislosti naší země v oblasti nejen politické a hospodářské, ale také v oblasti vojenské. Zcela bez emocí chceme provést podrobný rozbor toho, co nám naše členství v NATO přináší a v závislosti na tomto případně prosazovat naše vystoupení z tohoto vojensko-politického uskupení. Myslíme si, že o setrvání, respektive vystoupení ze Severoatlantické aliance by měli rozhodnout všichni občané ČR v referendu.

4. Jak se stavíte k plánovanému členství ČR v EU ?

PV NS požaduje a po registraci NS ministerstvem vnitra bude prosazovat celospolečenskou diskusi o pozitivech i negativech našeho členství v EU. Je třeba upozorňovat i na nevýhody a ztráty, které pro občany naší země bude znamenat naše integrace do EU. Evropská unie se během své existence stala politicky i ekonomicky nepružným byrokratickým kolosem, což znamená, že existence naší vlasti v rámci této nadnárodní instituce bude z ekonomického i politického hlediska nevýhodné. Je třeba si uvědomit, že naše členství v Evropské unii značným způsobem omezí naši státní suverenitu i možnosti samostatného rozvoje. Historie i současnost zcela jednoznačně ukazují, že z dlouhodobějšího hlediska vede společná existence více národů či státních útvarů v jednom celku k nestabilitě a ke konfliktům. Stejně tak odmítáme zavádění společné evropské měny EURO, jejíž zavedení může spojit vzájemně nesouvisející hospodářské a politické otřesy v jednotlivých oblastech Unie. S tím souvisí i ztráty monetárních nástrojů ČNB, které umožňují pružně reagovat na momentální hospodářské výkyvy.

Je třeba si uvědomit, že velké množství pozitiv souvisejících s naším vstupem do EU sebou přinese i velké množství negativ a to se týká zejména ekonomického hlediska. Skrze rychlý nástup zahraniční konkurence dojde ke značným hospodářským až existenčním problémům řady českých firem a podniků. Sotva se totiž naše podniky dokážou s ohledem na nižší produktivitu práce a technologickou zaostalost vyrovnat zahraniční konkurenci, což patrně povede k sérii bankrotů a velkému nárůstu nezaměstnanosti. Je nutné brát na zřetel i omezenou demokratičnost EU, což se odrazilo i na přístupu k Rakousku po posledních parlamentních volbách v této zemi. Musíme také jednoznačně odmítnout strategii evropských regionů, které jsou a budou vytvářeny bez ohledu na národní státy, jejich geografické hranice a národy. Budeme prosazovat celospolečenskou diskusi o alternativách našeho členství v EU a zejména chceme plně odmítnout tezi, že nemáme jinou možnost, než do Unie vstoupit. Na příkladu vyspělých států jako je například Norsko či Švýcarsko je jasně vidět, že si uvědomují nevyčíslitelnou cenu národní nezávislosti a že je existence mimo Unii možná a ekonomicky výhodná. Příkladem těchto států by se měla ubírat i Česká republika.

5. Předpokládáte, že se jako politická strana bude věnovat nějaké problematice přednostně ?

NS chce usilovat nejen o politické, ale především o celospolečenské změny. Důležitým bodem bude snaha o velmi razantní prosazení prvků přímé demokracie, tzn. přímou volbu prezidenta a možnost občanů rozhodovat v referendu při všech důležitých politických, ekonomických a zahraničních otázkách. Každá problematika má svou důležitost, ale NS se bude přednostně věnovat velkému zpřísnění bezpečnostní politiky, tzn. budeme usilovat o posílení pravomocí policie, chceme značnou měrou zvýšit trestní sazby za veškeré trestné činy a vážně uvažujeme o prosazování obnovení trestu smrti pro zvláštně společensky nebezpečné pachatele. Mezi naše další priority bude patřit školství a vzdělávání, neboť si uvědomujeme velmi důležitou roli těchto elementů pro kladný rozvoj nejen ekonomiky státu, ale celé společnosti. Jaké jsou další priority si každý může zjistit z našeho stručného programového prohlášení, které je k dispozici na internetových stránkách http://www.narodnistrana.cz.

6. Existují v současném politickém spektru subjekty se kterými budete ochotni spolupracovat a naopak subjekty se kterými je spolupráce vyloučena ?

V současné době žádná jednání o spolupráci s již existujícími politickými subjekty nevedeme a ani žádnou spolupráci na bázi strategického spojenectví neplánujeme. Kdyby zde existovala přijatelná politická strana, byli bychom dnes jejími členy a nevynakládali bychom značné úsilí na založení nové politické strany. Spíše do budoucna počítáme se spoluprací na jednotlivých projektech a návrzích nových zákonů, pokud tak nebudeme schopni činit sami a nezávisle na ostatních stranách. Odmítáme demagogické politikaření, kterého jsme dnes svědky a pokud se bude například jednat o rozumný návrh, který se bude slučovat s naším programem, jsme připraveni spolupracovat se všemi demokratickými politickými subjekty.

7. Chcete čtenářům NM něco vzkázat ?

Věříme, že nejen pro Vaše čtenáře, ale pro všechny občany ČR budeme kladným přínosem. Chceme přinést do české politiky "nový čerstvý vítr" přesně podle našeho sloganu: "Nový styl - nová politika - nová budoucnost".

Jménem přípravného výboru Národní strany Pavel Sibřina.Otázky a odpovědi Přípravného výboru Národního sjednocení:

1. Kdy předpokládáte, že bude vaše strana založena ?

Nechceme nic uspěchat, ale počítáme se vznikem do konce tohoto roku, resp. Do konce roku podáme žádost o registraci.

2. Můžete stručně definovat vznikající NS a její cíle ?

Národní sjednocení se chce stát volební šancí pro národně smýšlející voliče, protože ti, dle našeho názoru, dnes nemají koho volit. Klademe důraz na zodpovědnost k národu a vlasti i za cenu osobního uskromnění.

3. Jak se stavíte k členství ČR v NATO ?

V případě našeho volebního úspěchu se budeme snažit, aby naše země z tohoto svazku co nejdříve vystoupila, nesouhlasíme s tím, aby náš stát byl členem organizace, která vede útočné války.

4. Jak se stavíte k plánovanému členství ČR v EU ?

Jsme rozhodně proti vstupu České republiky do Evropské unie. Tento spolek je socialistickou klecí evropských národů a znamená značné ohrožení naší národní a státní suverenity. Po případném vstupu do EU bychom se museli obávat o vlastní zachování a přežití našeho národa.

5. Předpokládáte, že se jako politická strana bude věnovat nějaké problematice přednostně ?

V případě možnosti ovlivnit nějakým způsobem chod věcí v naší zemi cítíme jako první povinnost uhájit práva pro náš národ rozhodovat o chodu svého národního státu. Chceme pro náš národ zachovat možnost rozhodování sami za sebe a podle svého.

6. Existují v současném politickém spektru subjekty se kterými budete ochotni spolupracovat a naopak subjekty se kterými je spolupráce vyloučena ?

Nejdříve odpovím na to, s kým rozhodně spolupracovat nehodláme: jsou to zastánci těch směrů, které jsou v rozporu s českými národními zájmy, tj. liberalismu, komunismu a nacismu ve všech jejich odstínech.

7. Chcete čtenářům NM něco vzkázat ?

Čtenářům Národní myšlenky bychom chtěli vzkázat, že Národní sjednocení je i jejich možnost ovlivnit dění v naší zemi. Pevně věříme tomu, že v našich řadách najde mnoho národovců svoje místo, svoji možnost pomoci své vlasti a národu. Kdyby někteří ze čtenářů NM chtěl vědět více o vznikajícím Národním sjednocení, nechť se na nás obrátí buď písemně na adresu MO VF P.O.BOX 172 Praha 1 PSČ 110 01 a nebo telefonicky na telefonní číslo 0606 351798

Za Přípravný výbor Národního sjednocení
David MacháčekAčkoliv jsem předpokládal že celý projekt dopadne jinak, nezbývá mi, než akceptovat situaci. Prozatím je tedy situace téměř stejná jako před posláním mého dopisu přípravným výborům. Téměř znamená, že výsledek není nulový, jedním výsledkem je to, se můžete na stránkách Národní myšlenky alespoň okrajově seznámit se vznikajícími politickými stranami, možná, že někteří z vás ani o vznikajících stranách nevěděli. Jako druhý úspěch bych si dovolil označit to, že ti, kteří neměli v otázce dvou vznikajících stran a jejich vztahů jasno, teď možná jasno mají.