Nacionalismus – význam slov

Převzato na základě souhlasu autora z FB stránek Nacionalismus – příspěvek z 10. 3. 2019.

Používat slova v jejich pravém významu je poměrně důležitá věc. Ostatně podle legend bylo právě zmatení jazyků oním trestem, kterým lidstvo trestal Bůh pro naši pýchu. Jakkoliv by si člověk myslel, že v dnešním světě otevřených informací to není nikterak důležité, není tomu tak. Dnes víc než kdy jindy platí, že milionkrát vyřčená lež se stane pravdou. Naprosto příznačným příkladem je velmi často citovaný výrok prvního našeho prezidenta T.G. Masaryka.“Vlastenectví je láska k vlastnímu národu, nikoliv nenávist k jiným.“Na první pohled by možná s výrokem obsaženým v citaci člověk souhlasil, nicméně jeho obsah je logický nesmysl, neboť vlastenectví nemá nic společného s národem, naopak je spojeni s teritoriem (tedy vlastí). Že by pan profesor byl takový diletant ? Nikoliv, ten citát je podvrh, prezident Masaryk se totiž vyjadřoval k nacionalismu. Skutečný výrok obsažený v Hovorech s TGM totiž zní takto.“Humanita nevylučuje ani neoslabuje lásku k národu; mohu, ba musím milovat národ svůj pozitivně, ale nemusím proto nenávidět národy jiné.“Pokusím se tedy prozatím alespoň rámcově vymezit některé důležité přístupy člověka ke svému okolí. Opakem těchto přístupů je egoismus a konzumentarismus – je dobré si to uvědomovat.1) VLASTENECTVÍZjednodušeně se jedná o lásku k místu, kde člověk žije; ke své vlasti. Jako i jiné emocionální vazby ani tato nemusí být racionální, naše vlast nemusí být největší, nejkrásnější, nejúchvatnější a přesto lidé, kteří jsou obdařeni tímto citem vnímají, že právě na teritoriu své vlasti jsou šťastní, klidní, spokojení.2) NACIONALISMUSPodobně jako vlastenectví i zde se jedná o lásku, nikoliv však k místu, ale k národu. Stejně jako u vlastenectví je to iracionální vazba, národ nemusí být ani nejkrásnější, nejcharakternější či nejkulturnější, je však prostě náš. Nacionalista cítí příbuznost (nejen pokrevní, ale třeba i kulturní), ze které nositel takové emoce vyvozuje svou snahu chránit, ale i požadavek být chráněn. Jedná se o velmi podobné vazby, které fungují uvnitř rodin.3) PATRIOTISMUSLze asi shrnout, že patriotismus v sobě často spojuje mnohé prvky ať už vlastenectví nebo nacionalismu. Jedná se totiž o vztah k státu. Jelikož státy mají určité vymezené teritorium je patriotismus velmi podobný s vlastenectvím a jelikož státy obývá často také dominantně jeden národ, má patriotismus mnohé společné rysy s nacionalismem.4) UNIVERZALISMUSJe představa o jednotě celého lidstva, ze které univerzalisté vyvozují podobně jako nacionalisté pro příslušníky svého národa svou náklonost ke všem lidským bytostem. Jedná se tedy také o lásku, i zde iracionální. Nejznámější případy univerzalismu je humanismus. Jeho rozsahem poněkud omezenější verze jsou pak křesťanský nebo muslimský univerzalismus. Pokud čtenář dočetl až sem mohu jej ujistit, že není nezbytně nutné si vybrat jen jednu z výše uvedených emocí. Předně je potřeba říci, že k lásce nelze nikoho donutit, je to obohacující emoce (nebo může být i zničující), která vyvěrá z našeho srdce, nikoliv mysli. Stejně jako člověk může milovat svou ženu, své rodiče i své děti, může být člověk současně nacionalistou, vlastencem i humanistou. Vše je lepší než být sebestředným egoistou, který miluje jen sám sebe.

Author: admin